دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، آذر 1387، صفحه 1-240