دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 1-256 
چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اهواز)

صفحه 173-204

ابوالقاسم فاتحی؛ مهدی ادیبی؛ بهجت یزدخواستی؛ حسن سعیدی