سنجش نیازهای فرهنگی- اجتماعی دختران دانش آموز شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

نیازهای فرهنگی- اجتماعی از جمله بارزترین نیازهای معنوی است که در حال حاضر، توجه دولت ها، سازمان ها و مؤسسات فرهنگی  اجتماعی را به خود جلب کرده است، به طوری که تلاش می کنند تا در قالب برنامه های مختلف، طیف وسیعی از این نیازها را پاسخ دهند. توفیق این سازمان ها در وهله نخست منوط به داشتن اطلاعات دقیق از نیازهای احساس شده و ابراز شده توسط مخاطبان می باشد. به همین جهت، انجام مطالعات مختلف جهت سنجش نیازهای اقشار مختلف مردم ضرورت پیدا می کند و نیازسنجی دختران نوجوان به عنوان یکی از اقشار آینده ساز نظام حائز اهمیت می گردد. این پژوهش با روش پیمایش و انتخاب نمونه ۵۰۲ نفری از دانش آموزان دختر مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر اصفهان به شناسایی و گروه بندی انواع نیازهای آنان و سطح بندی این نیازها پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد نیازهای عاطفی- روانی در مرتبه اول، نیازهای اجتماعی در رتبه دوم، نیازهای اقتصادی در رتبه سوم و نیازهای فرهنگی در مرتبه چهارم قرار دارند. دختران نوجوان، شرکت در فعالیت های تفریحی (اردو و مسافرت) را به عنوان گزینه اول نیازهای فراغتی اعلام کرده اند. خانواده، مهم ترین گروه مرجع دختران می باشد و آنها تمایل دارند تا مورد توجه بیشتری از سوی خانواده ها قرار گیرند. به بیان دیگر برای آنان همدلی و برقراری روابط صمیمانه اولویت بیشتری نسبت به تزریق پول و تأمین امکانات دارد.

کلیدواژه‌ها


 • ×   بیرو، آلن(1366)، «فرهنگ علوم اجتماعی»، (باقر ساروخانی)، تهران، انتشارات کیهان.

  ×   دهخدا، علی اکبر(1373)، «لغت نامه دهخدا»، تهران، انتشارات کیهان.

  ×   رفیع پور، فرامرز (1364)، «جامعه روستایی و نیازهای آن: پژوهشی در 32 روستا از استان یزد»، تهران، شرکت سهامی انتشار.

  ×   روشه، گی (1376)، «جامعه شناسی تالکوت پارسونز»، (عبد الحسین نیک گهر)، تهران، انتشارات تبیان.

  ×   سیاسی، علی اکبر(1375)، «نظریه­های مربوط به شخصیت»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

  ×   شعاری نژاد، علی اکبر(1364)، «فرهنگ علوم رفتاری»، تهران، انتشارات امیر کبیر.

  ×   شعبانی فمی، حسین(1380)، «تحلیلی بر فرآیند تعیین نیازهای آموزشی ـ ترویجی زنان روستایی»، ماهنامه جهاد، ش 243، 244 و 245.

  ×   عباس­زادگان، محمد و ترک­زاد، جعفر(1379)، «نیاز سنجی آموزشی در سازمان­ها»، تهران، شرکت سهامی انتشار.

  ×   فتحی، کوروش(1375)، «نیازسنجی در برنامه­ریزی آموزشی و درسی»، تهران، انتشارات اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش.

  ×   لطف آبادی، حسین(1379)، «روانشناسی رشد»، تهران، انتشارات سمت.

  ×   مازلو، آبراهام اچ(1372)، «انگیزش و شخصیت»، (احمد رضوانی)، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

  ×   نجفی، ابوالحسن(1378)، «فرهنگ فارسی عامیانه»، تهران، انتشارات نیلوفر.

  ×   الوانی، سید مهدی (1370)، «مقاله پژوهشی در زمینه برخی از مشکلات سازمانی و عدم ارضای نیازهای کارکنان»، مقاله­هایی درباره مبانی رفتار سازمان و انگیزش، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  • Ø Mc Caslin, N.L  Tibezinda, Jovan P(1997) “Assessing target group needs”, Rome, FAO [Online document] URL: http://www.fao.org/docrep/W5830E/w5830e07.htm (as seen 6. March 2004)
  • Ø Sand hu, D. S (1994), “An examination of the psychological needs of the international students: Implications for counselling and psychotherapy”, International Journal for the Advancement of Counselling, 17 (4).