فرایند پذیرش مقالات

1-    ارسال مقاله توسط مؤلفان از طریق سایت مجله صورت می پذیرد. لذا نویسندگان محترم ضمن ورود به سایت مجله و ثبت نام در آن رمز عبور و نام کاربری دریافت می دارند. تمامی مکاتبات با مؤلفان در مراحل مختلف کار از طریق سامانه صورت خواهد گرفت.

2-    مؤلفان موظف اند مقاله خود را بر اساس شیوه نامه فصلنامه  مندرج در قسمت راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال نمایند.

3-    مکاتبات فصلنامه  تنها با یک ایمیل صورت خواهد گرفت.لذا در صورت وجود چند مولف در مقاله مکاتبات تنها با نویسنده مسئول صورت خواهد گرفت.

4-    پس از دریافت مقاله و بررسی آن در صورت دارا بودن شرایط اولیه قابل قبول، مقاله در روند بررسی تکمیلی قرار خواهد گرفت.در صورت قبول یا پذیرش مقاله در این مرحله به مولف اطلاع رسانی خواهد شد.  

5-    در صورت قبول مقاله در مرحله اول ،پس برگزاری جلسه فصلنامه و دریافت نظرات مقالات برای دو داور ارسال خواهد شد.

6-    پس از دریافت نتیجه داوری در خصوص قبول، اصلاح و تکمیل ، یا رد مقاله ، ارسال و یا ارسال برای داوری تطبیقی (داور سوم) با مؤلف مسئول  مکاتبه صورت می گیرد.