بررسی وضعیت مضیقة ازدواج در ایران (بر اساس سرشماری ۱۳۸۵)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی وضعیت ازدواج و زناشویی و مضیقه ازدواج با روش تحلیل ثانویه و اتکا به داده های سرشماری سال ۱۳۸۵ می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که نسبت جمعیت ازدواج نکرده به تفکیک گروه های سنی و مناطق شهری و روستایی متفاوت است. همچنین با افزایش سطح تحصیلات، میزان جمعیت ازدواج نکرده افزایش می یابد، البته این افزایش برای هر دو جنس، در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است. نتایج محاسبه مضیقه ازدواج نیز نشان می دهد تا سال ۱۳۹۰، تقریباً مضیقه یا تنگنای ازدواج برای دختران وجود دارد و در دهه ۱۳۹۰ این تنگنا برای پسران خواهد بود، البته شدت این مضیقه خیلی زیاد نیست و جوانان خود را در بازار منعطف ازدواج با توزیع سنی همسرانِ در دسترس و موجود سازگار خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها


 • ×    آقا، هما (1383)، «بررسی تحولات سن ازدواج و توازن نسبت های جنسی درسنین ازدواج در ایران»، دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران، دانشگاه شیراز،  22و 23 اردیبهشت، شیراز.

  ×   جعفری مژدهی، افشین (1382)، «عدم تعادل در وضعیت ازدواج در ایران»، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 1.

  ×   درودی آهی، ناهید (1383)، «بررسی وضعیت ازدواج جوانان با استفاده ازجداولخالص زناشویی»، دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران، دانشگاه شیراز،  22و 23 اردیبهشت، شیراز.

  ×   سازمان ثبت احوال کشور(1386)، «سالنامه آماری سازمان ثبت احوال سال 1385»، تهران، انتشارات دریای نور.

  ×   کوششی، مجید (1383)، «مناقشاتی در مورد تأخیر در ازدواج جوانان»‌، مجله فرهنگ و پژوهش، شماره  169.

  ×     مرکز آمار ایران (1386): «نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1385»، قابل دسترسی در سایت مرکز آمار:  http://www.sci.ir  

   

  • Ø Billige M, S (1991), “The Marriage Squeeze on High-CasteRajasthani Women”, the Journal of Asian Studies, Vol. 50, No. 2.
  • Ø Davis, P. Oever (1982), “Demographic Foundations of NewSex Roles”, Population   and Development Review, No.3.
  • Ø Esteve, A & Cabré, A (2004), “Marriage squeeze and changes in family formation: Historical comparative evidence in Spain, France, and United States in the XXth century”, Presented in population association of America, Annual meeting program.
  • Ø Goodkind, D (1997),“The Vietnamese double marriagesqueeze”, International Migration Review, Vol. 31, No. 1.
  • Ø Schoen, R (1983), “Measuring the tightness of a marriagesqueeze”, Demography, Vol. 20, No. 1.
  • Ø Veevers, E. J (1988), “The Real marriage squeeze: Mateselection, mortality, and the mating gradient”, Sociological Perspectives, Vol. 31.