سنجش گرایش دختران پیش دانشگاهی به شغل پلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

این پژوهش گرایش شغلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر تهران را نسبت به شغل پلیس زن مورد مطالعه قرار داده است. از جمله اهداف مهم این مقاله، شناخت عوامل مؤثر بر میزان گرایش شغلی دانش آموزان دختر به این شغل است. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی دولتی روزانه شهر تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ۳۷۹ نفر انتخاب شدند. روش تحقیق، پیمایشی بوده که با تکنیک جمع آوری اطلاعات، از طریق پرسشنامه محقق ساخته، اجرا گردیده است. ارتباط بین متغیرهای مستقل (ویژگی های فردی دانش آموزان، ویژگی های خانوادگی، شناخت از پلیس و منزلت اجتماعی پلیس، رفتار پلیس) با متغیر وابسته (گرایش دانش آموزان دختر به شغل پلیس زن) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مهم به دست آمده از پژوهش حاکی از ارتباط معنی دار بین متغیرهای مستقل: معدل، منطقه آموزشی، ویژگی های خانوادگی دانش آموزان (اقتصادی- اجتماعی)، منزلت اجتماعی پلیس، شناخت و آگاهی از پلیس و رفتار پلیس با مردم با متغیر وابسته گرایش دانش آموزان دختر به شغل پلیس می باشد. ارتباط معنی دار بین متغیرهای سن و رشته تحصیلی با گرایش شغلی دانش آموزان دختر به شغل پلیس زن مورد تأیید قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


×   اردبیلی، یوسف (1378)، «راهنمایی و مشاوره حرفه­ای»، تهران، نشر ویرایش.
×   رابینز، استیفن پی (1378)، «رفتار سازمانی», (علی پارساییان و سید محمد اعرابی)، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
×   توسلی، غلام عباس (1375)، «جامعه شناسی کار و شغل»، تهران،  انتشارات سمت.
×   دفت، ریچارد ال (1384)، «تئوری و طراحی سازمان»، (علی پارساییان و سید محمد اعرابی)، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
×   ساروخانی، باقر (1371)، «در آمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی»، تهران، انتشارات کیهان.
×   سوکی، نیک (1381)، «برنامه آمادگی شغلی»، (مرجان فرجی)، تهران، انتشارات رشد.
×   شرتزر، بروس لی (1371)، «بررسی و برنامه ریزی زندگی تحصیلی و شغلی»، (ملیحه زندی پور)، تهران، انتشارات فردوس.
×   شفیع آبادی، عبداله (1384)، «راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه­ای و نظریه­های انتخاب شغل»، تهران، انتشارات رشد.
×   صدیق سروستانی، رحمت­الله (1385)، «آسیب شناسی اجتماعی»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
×   کوئن، بروس (1371)، «درآمدی بر جامعه شناسی»، (محسن ثلاثی)، تهران، انتشارات سمت.
×   لوئیس، کوزر (1379)، «زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی»، (محسن ثلاثی)، تهران، انتشارات علمی.
×   مارلند، لوئیز وست (1384)، «پلیس و جنسیت»، (فرزان سجودی)، تهران، مرکز تحقیقات و پژوهش­های ناجا.
×   مندراس، هانری و گورویچ، ژرژ (1369)، «مبانی جامعه شناسی همراه با تاریخ مختصر جامعه شناسی»،  (باقر پرهام)، تهران، انتشار امیر کبیر.
×   هالند، جان ال (1376)، «حرفه مناسب شما چیست؟»، (سیمین حسینیان و سیده منور یزدی)، تهران، انتشارات کمال تربیت.