مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی بدن (مطالعه موردی زنان شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

مقاله پژوهشی حاضر با هدف بررسی نوع ارتباط میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن، رابطه معنادار میان این دو متغیر را به کمک روش پیمایشی مورد بررسی قرار داده است. حجم نمونه تحقیق ۴۰۰ نفر از زنان ۱۸ تا ۴۰ ساله ساکن در مناطق هشت گانه شهر شیراز بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. چهارچوب نظری تحقیق براساس عقاید «اروینگ گافمن»، «بوردیو»، «گیدنز» و «نظریه مبادله» شکل گرفته است. نتایج تحقیق با استفاده از آماره های توصیفی و استنباطی نشان م یدهد که میانگین مدیریت بدن برابر با 62/8 درصد است که حاکی از میزان بالای توجه زنان به بدن در همه وجوه آن اعم از آرایشی، مراقبت و... است. همچنین بین متغیرهای مصرف رسانه ای، پذیرش اجتماعی بدن و پایگاه اقتصادی  اجتماعی با مدیریت بدن رابطه مستقیم و معنادار و بین متغیرهای دینداری و مدیریت بدن رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 • ×   ادیبی، حسین و  انصاری،عبدالمعبود(1383)،«نظریه­های جامعه شناسی»، تهران، نشر دانژه.

  ×   اسـکید مـور، ویلیام (1375)، «نظریه‌های جامعه‌شناسی، تفکر نظری در جامعه‌شناسی»، (علی­محمد حاضری و دیگران)، تهران، انتشارات تابان.

  ×   آقایاری، سحر(1382)، «بررسی گرایش زنان به جراحی پلاستیک»، پایان‌نامه مقطع کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

  ×   چاوشیان، حسن (1381)، «بدن به مثابه رسانه هویت»، مجله جامعه‌شناسی ایران، ش 4.

  ×   ذکایی،محمد سعید(1386)، «فرهنگ مطالعات جوانان»، تهران، انتشارات آگه.

  ×   ذکایی، محمدسعید (1386)، «جامعه شناسی جوانان ایران»، تهران، انتشارات آگه.

  ×   رضایی، محمدحسین (1384)، «تحلیل جامعه شناختی پوشش اسلامی»، فصلنامه مصباح، ش46، سال دوازدهم.

  ×   رفیع‌پور، فرامرز (1376)، «توسعه و تضاد»، تهران، شرکت سهامی انتشار.

  ×   ریتزر، جورج (1374)، «نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر»، (محسن ثلاثی)، تهران، انتشارات علمی.

  ×   سراج زاده ،حسین(1381)،«چالش­های دین و مدرنیته»، تهران، انتشارات طرح نو.

  ×   سرمد، زهره و دیگران (1382)، «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری»، تهران، انتشارات آگاه.

  ×   شویده، کریستین و فونتن، اولیویه (1385)، «واژگان بوردیو»، (مرتضی کتبی)، تهران، نشرنی.

  ×   علی­محمدزاده، خلیل و سلیمانی، زهرا (1384)، «زن، حجاب و حقوق از نگاهی دیگر»، تهران، انتشارات فردوس.

  ×   فاضلی، محمد (1382)، «مصرف و سبک زندگی»، قم، انتشارات صبح صادق.

  ×   فرجی، مهدی و حمیدی، نفیسه (1384)، «نگرش زنان نسبت به انواع پوشش‌های رایج»، تهران، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.

  ×   گیدنز، آنتونی (1385)، «تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید»، (ناصر موفقیان)، تهران، نشر نی.

  ×   لوپز، خوزه و اسکات، جان (1385)، «ساخت نظریه اجتماعی»، (حسین قاضیان)، تهران، نشر نی.

  ×   هنسن، جوزف و دیگران (1381)، «آرایش، مد و بهره‌کشی از زنان»، (افشنگ مقصودی)، تهران، نشر گل آذین.

  • Ø Ahmed, S & Stacy, J (2001), “Thinking through the Skin”, London, Routledge.
  • Ø Black, P & Sharma, U (2001), “Men are real, women are made up: Beauty Therapy and the Construction of feminity”, The Editorial Board of Sociological Review.
  • Ø Etcoff, N (2004), “The real truth about beauty: a global report”, Finding of the Global Study on Women, Beauty  and Well being.
  • Ø Gimlin, Debra (2006), “The Absent Body Project: Cosmetic Surgery as aResponse to Bodily Dye-appearance, Sociology, Vol.40, No.4.
  • Ø Gottfried, Heid (2003), “Tempting bodies: shaping gender at work in Japan.”, Sociology, Vol.37,No.2.
  • Ø Howson, A & Inglis, D (2001), “The body in sociology: tensions inside and outside sociological though”, The Editorial Board of Sociological Review.
  • Ø Shilling,Chris (1993), “Body and Social Theory”, London, Sage Publication.
  • Ø Synnot, Anthony (1988), “Truth and Goodness, Mirrors and Masks, part I:Sociology of Beauty and Face.”, British Journal of Sociology, Vol.40, No.4.
  • Ø Synnot, Anthony (1990), “Truth and Goodness, Mirrors and Masks, partII: Sociology of Beauty and Face.”, British Journal of Sociology, Vol.41, No.4.
  • Ø Toni, C. Antonucci (2004), “The Dove Roport: Challenging Beauty.”, New York, Edelman publication.
  • Ø Tsianakas,V & Rice, K (2005), “Gender Impact Assessment: Body Image.”, Australia, Women's Health Publication.
  • Ø Webster, M. & Driskell, J (1983), “Beauty as Status, American Journal of Sociology,Vol.89, No. 1.
  • Ø Wellington, A. Christine & Bryson, R. John (2001), “At Face Value: Image Consultancy Emotional Labour and Professional Work”, Sociology, Vol.35, No.4.