دختران و کاربرد اینترنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اینترنت، به عنوان یکی از کارآمدترین رسانه های جهانی برای برقراری ارتباط و تعامل بین المللی نقش تعیین کننده ای در انتقال فرهنگ و اطلاعات دارد. در ارتباط با استفاده از این فناوری، کشورهای جهان به دو دسته تولیدکننده و مصرف کننده تقسیم می شوند. امروزه، جوانان بیشترین سهم را در استفاده از این رسانه دارند و فناوری اینترنت نیز متقابلاً بر جوانان، تأثیرات مثبت و منفی می گذارد که بررسی این تأثیرات بر حسب جنسیت قابل تأمل است. در این نوشتار ازطریق مطالعه اسنادی، تفاوت های جنسیتی در میزان استفاده، نوع کاربری و تأثیرات گوناگون اینترنت بر نوجوانان و جوانان دختر بررسی شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تهدید هویت دختران، اعتیاد اینترنتی، فرهنگ پذیری از طریق اینترنت، درگیری در عشق های مجازی و سوءاستفاده های جنسی، تهدیدات جدی برای کاربران دختر می باشد.

کلیدواژه‌ها


 • ×   ساروخانی، باقر (1385)، «اینترنت و خانواده در ایران معاصر»، مجموعه مقالات همایش زنان و اینترنت در هزاره سوّم، تهران، دفتر امور زنان سپاه.

  ×   صادقیان، عفت (1386)، «تأثیر کامپیوتر و اینترنت بر کودکان و نوجوانان»، مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، www.irandoc.com  

  ×   غمامی، علیرضا (1384)، «خطر سایبر برای کودکان»، ماهنامه اصلاح و تربیت سازمان زندانها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور، ش 37. 

  ×   قاسم‌زاده، لیلی وشهرآرای، مهرناز و مرادی، علیرضا (1385)، «بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران دبیرستانی شهر تهران و مقایسه دختران معتاد و غیرمعتاد به اینترنت در متغیرهای تنهایی، عزت نفس و مهارتهای اجتماعی»، مجموعه مقالات همایش زنان و اینترنت در هزاره سوّم، دفتر امور زنان سپاه.

  ×   مهدی‌زاده، شراره و عبداللهی، الهه (1376)، «بررسی جامعه‌شناختی روز ولنتاین در میان جوانان تهران»، فصلنامه مطالعات جوانان، ش 10 و 11.

  ×   هنـرپروران، نازنین و رفاهی، ژاله (1385)، «زنان و پیامدهای روانشناختی چت و دوست­یابی‌های اینترنتی»، مجموعه مقالات همایش زنان و اینترنت در هزار سوّم، دفتر امور زنان سپاه.   

  • Ø Chebbi, prasanna (2000),“Some observations on InternetAddiction Disorder Research, Journal of information system Education, Washington.D.C.    
  • Ø Duran, Maria Garcia (2003), “Internet Addiction Disorder”, psycho journal, Washington.D.C.    
  • Ø Friedman, Thomas(2008), “Hot, flat and crowded”, Straus Farrar press ,Texas.
  • Ø Hamill, jasper (2008), “Internet porn encourages Teenagers tohave sex early”, Sunday Herald, v.345.
  • Ø Harper, Catherine (2008), “Campaign against pornography”, Scottish w. press.      
  • Ø Kornblum, Janet (2007), “Indersexes”, us today: www.ustoday.com
  • Ø Kerby, Richard (2004), “Internet Initiative for Africa”, Report, UN, New York.
  • Ø Koo, Jason (2005), “the digital divide of elderly women in korea the difference between the users and non-users of the internet”, UNESCO chair symposium, sookmyung women university, Seoul.
  • Ø Len hart, Amanda  (2001), “The internet and education”, Cambridge press.
  • Ø Lim, Jin-sook (2004), “A learning system for Internet Addiction prevention”, proceedings of IEEE International conference on Advanced Learning Technologies.    
  • Ø Mathews, Gordon (2000), “Global culture / individual Identity”, Routledge, New york.
  • Ø Mesch, Gustavo (2003), “The effects of internet use on family cohesiveness”, Atlanta press.
  • Ø Miller, Marlyn (2002), “Teenagers and internet safety”, PEW Report, Michigan press.
  • Ø Natu, Nitasha (2005),“Teen Internet Users select entertainment.”,Mumbie .   
  • Ø Suler, John (2007), “psychology of cyberspace”, Science Monitor.  
  • Ø Taci, C. Line (2001), “Developing an Interment attitude scale for high school student” Black Coach press, London.
  • Ø Thompson, John (1999), “Ideology and Modern Culture”, StanfordUniversity press. USA.
  • Ø Young K.S (1998), “Caught in the Net: How to recognize the signs of Internet addiction and a winning strategy for recovery”, New York, John Wiley press.