تحلیل جامعه شناختی زبان مخفی در بین دختران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان شناسی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده

در برخی شرایط، ارتباط کلامی در جامعه، تحت تأثیر ناهنجاری های اجتماعی، مقوله جدیدی به نام زبان مخفی (آرگو) را به وجود می آورد. بررسی این لغات، حوزه های معنایی تابو و مقدس کاربران را مشخص می سازد. استفاده جوانان از این واژگان و نفوذ آن به عنوان خرده فرهنگ جوانان، ارتباط کلامی خاصی را در بین آنها ایجاد می نماید که نیازمند بررسی های علمی است. بدین لحاظ با بهره گیری از مطالعه اسنادی، علل، عوامل و چگونگی نفوذ و گسترش زبان مخفی در بین جوانان و تأثیر جنسیت در این خصوص و نحوه ورود آن به خرده فرهنگ دختران جوان بررسی گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که جوانان و از جمله دختران، جهت پنهان نگهداشتن افکار و عقاید خود و همچنین به دلیل قبح استفاده صریح از برخی لغات در چارچوب هنجارها، آداب و رسوم و فضای جامعه، به سوی استفاده از زبان مخفی گرایش پیدا می کنند. گروههای دوستان و محافل دوستانه، پیامک، وبلاگ و… محمل اشاعه این واژگان می باشد. با افزایش این لغات و کاربرد آنها، احتمال ایجاد آنارشیسم زبانی به زبان فارسی دور از انتظار نخواهد بود. پیشگیری از این وضعیت از طریق طرح پسامدی از اصطلاحات و نقد عالمانه وضعیت کنونی، میسر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


 • ×   آرلاتو، آنتونی(1373)، «درآمدی برزبانشناسی تاریخی»، (یحیی مدرسی)، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  ×   اکرامی، محمود(1384)، «مردم‌شناسی اصطلاحات خودمانی»، مشهد، نشر ایوان.

  ×   باطنی، محمدرضا(1367)، «دربارة زبان»، تهران، انتشارات آگاه.

  ×   برات‌نژاد، محمدرضا(1383)، «سنخ‌شناسی خرده فرهنگ‌های دینی جوانان مشهد»، جوانان امروز، شماره7.

  ×   تانن، دبورا(1376)، «مرا نمی‌فهمی» (مهدی قراچه داغی و زهره فتوحی)، تهران، نشر اوحدی.

  ×   ترادگیل، پیتر(1376)، «زبان­شناسی اجتماعی، درآمدی بر زبان و جامعه»، (محمد طباطبایی)، تهران، نشر آگه.

  ×   حسن‌آبادی، محمود(1379)، «زنان و زبان»، مجله علوم انسانی سیستان و بلوچستان، پژوهشکده زبان و ادبیات دانشگاه سیستان بلوچستان، دوره 1.

  ×   روح الامینی، محمود(1382)، «زمینه فرهنگ شناسی»، تهران، نشر عطار.

  ×   ریتزر، جرج (1382), «نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر»، (محسن ثلاثی)، تهران، انتشارات علمی.

  ×   سمائی، مهدی (1382)، «فرهنگ لغات زبان مخفی با مقدمه‌ای دربارة جامعه‌شناسی زبان»، تهران، نشر مرکز.

  ×   مشیری، مهشید (1373)، «ده مقاله درباره زبان، فرهنگ، ترجمه»، تهران، نشر البرز.

  ×   مک کی، متیو و دیویس، مارتا و فانینگ، پاتریک (1382)، «پیام­ها»، (سیدحمید رضا نقوی و محمد شهاب شمس)، تهران، نشر سنا.

  ×   نرسیسیانس، املیا (1383)، «مردم شناسی جنسیت»، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور، معاونت پژوهشی پژوهشکده مردم شناسی، تهران، نشر افکار.

  ×   هاید، جانت (1377)، «روان شناسی زنان»، (بهزاد رحمتی)، تهران، نشر لادن.

  ×   یول، جرج(1373)، «بررسی زبان»، (اسماعیل جاویدان و حسین وثوقی)، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب.

  • Ø Crystal, David (1987), “The Cambridge encyclopedia of language”, CambridgeUniversity press.
  • Ø Hirschman, L (1994) “Female-male differences in conversationalinteraction”, Language in Society, 23, 3.
  • Ø Lakoff, R (1973), “Language and woman’s place”, Language in Society, 2.
  • Ø Lehmann, P. Winfred (1992), “Historical linguistics”, third edition, Londen and New York, Rout Ledge.