دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، خرداد 1388، صفحه 1-264