نگرشی روان شناختی به بلوغ دختران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم تربیتی تهران

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

بلوغ مرحله ای بحرانی است که در گذر از این دوره، زیربنای زندگی بزرگسالی فرد پی ریزی می شود. در همة مناطق جهان، با در نظر گرفتن شرایط طبیعی و اجتماعی، دختران زودتر به بلوغ طبیعی می رسند، لذا بین دختران و پسران در آغاز بلوغ تفاوت چشمگیری به چشم می خورد. شناخت تغییرات جنسی، روحی و اجتماعی این برهة حساس از زندگی دختران حائز اهمیت است. بدین لحاظ، این نوشتار با روش مطالعه اسنادی به آسیب شناسی بلوغ دختران پرداخته و ناهماهنگی سرعت رشد بلوغ جسمی- جنسی با بلوغ فرهنگی- اجتماعی و مشکلات اجتماعی این دوره را مورد توجه قرار می دهند. مطابق نتایج این پژوهش، مناسب ترین شیوه های مواجهه با بحران این دوره، رویکرد فرهنگی- تربیتی و ارائه آموزش های غیررسمی به خانواده ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


 • ×    احدی، حسن و محسنی، نیک‌چهره (1380)، «روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی»، تهران، چاپ و نشر بنیاد.

  ×    جولیاتی، وود (1379)، «ارتباطات میان‌فردی و روانشناسی تعاملی»، (مهرداد فیروز بخت)، تهران، انتشارات مهتاب.

  ×    قائمی، علی (1373)، «دنیای نوجوانی دختران»، تهران، انتشارات امیری.

  ×    نورتراپ، کریستین (1385)، «دختران نوجوان»، (توراندخت تمدن (مالکی))، تهران، انتشارات فلسفه.

  ×    برگ، لورا ای (1385)، «روانشناسی رشد از نوجوانی تا پایان زندگی»، (یحیی سیدمحمدی)، تهران، انتشارات ارسباران.

   

  • Ø Alsaker, F.C.D(2000),“Timing of Puberty and Reactions to Pubertal Changes”, New York, Combridge university press.
  • Ø Debesse, M(2000),“L’adolescence est-elic une Crise?”,  In Revue enfance, Sept-dec.
  • Ø Deutsh, H. (2004), “La psychologie des Femmes”, P.u.f. paris.
  • Ø Ericsson,K.A(1999),“Peak Performance and Age: An Examination of Peak Performance in Sports”, Cambridge, Cambridge university press.
  • Ø Mendelson, B. K. white, D. R., & Mendelson, M. J (1999) , “Self-esteem and body esteem: Effects of gender, age, and weight” Journal of Applied Developmental Psychology, 17.
  • Ø Papalia, Diane and .E wendkos  olds,  sally (2000), “Human evelopment” ,New York, Mc Grow Hill.
  • Ø Serdula,  M, Ivery, D. coates, R. J. Freeman, D.S., Williamson, D. F. & Byers, T(2001), “Do Obese Children Become Obese Adulf?”, A review of the literature, Preventive Medicine.
  • Ø Shure,M.B (2002),“Interpersonal Cognitive Problem Solving: Primary Prevention Of Early high-risk Behaviors in the pre-School and Primary Years”, In G. W. Albee & T. P. Gullotta (Eds).
  • Ø Tanner, T. M (2003 (, “Growth at Adolescence”, oxford.