نشریه‌­ی مطالعات راهبردی زنان با شماره استاندارد بین‌‍­المللی (شاپا) چاپی 2827-2008 و  الکترونیکی 404X-2538 فصلنامه‌­ای با دسترسی باز(به متن مقالات) است که توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده منـتشر می‌شود. این نشریه به طرح مباحث اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، فقهی زنان ایران می­‌پردازد و از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس (Double blind peer review) در بررسی مقالات استفاده می­‌کند. همچنین این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE)   پیروی می‌­نماید و از سامانه سامانه مشابهت‌­یاب سمیم نور برای برای بررسی اصالت مقالات استفاده می­‌کند. فصلنامه‌­ی مطالعات راهبردی زنان(کتاب زنان سابق) بر اساس نامه شماره 4411/3 مورخ 5/6/87 از کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی- پژوهشی دریافت نموده است. 

 

Linkedin   SID 

GoogleScholar

 A  noormags RG magiran

 

ویژگی­های اصلی نشریه:

نوع نشریه: علمی( رتبه ب ) 
صاحب امتیاز: شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 
روش داوری: دوسو ناشناس
زبان انتشار: فارسی با چکیده‌ی انگلیسی
نوع دسترسی به متن مقالات: دسترسی آزاد
زمان بررسی اولیه: یک هفته
درصد پذیرش: 16%
ضریب تأثیر: 0/271
حداکثر زمان جهت تعیین تکلیف مقاله: چهار ماه  
شناسه دیجیتال اسناد (DOI): دارد 
هزینه داوری و چاپ مقاله: ندارد
مشابهت یاب : دارد

شماره جاری: دوره 26، شماره 101، آذر 1402، صفحه 1-177 

تجربه زیسته زنان بی‌خانمان معتاد شهر تهران از هویت اجتماعی(مطالعه پدیدارشناختی)

صفحه 7-32

10.22095/jwss.2024.417585.3317

پروانه دانش؛ حمید عبداللهیان؛ محمدجواد زاهدی؛ عاصفه توکلی خمینی


ابر واژگان