دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، شهریور 1389، صفحه 1-360