دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، اسفند 1388، صفحه 1-288