دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، خرداد 1389، صفحه 1-240 
زیبایی و پول: آرایش و جراحی

صفحه 99-140

اسماعیل بلالی؛ جواد افشارکهن