لزوم جرم انگاری نشوز زوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

چکیده

خانواده کانون مقدسی است که بر عالی ترین عواطف بنا شده است و به لحاظ کارکرد، مه مترین نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ایفاء می کند، لذا تلاش در راستای حفظ و استواری آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خانواده، ضمانت اجراهای کیفری اصولاً در این کانون جایگاهی ندارند. با این وجود در مواردی که زوج از تأدیه ی حقوق زوجه خودداری کند و گذشته از سوء معاشرت، تسریح به احسان را نیز نپذیرد، به دلیل مغایرت آن با مصالح عالی شریعت و آثار منفی اجتماعی آن، می توان در قبال آن ضمانت های کیفری را اعمال کرد. یکی از کاستی های موجود در لایحه ی حمایت از خانواده، توجه نداشتن تهیه کنندگان آن به این موضوع مهم است، لذا به نظر نگارنده تلاش برای از بین بردن این خلأ ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


×   قرآن کریم.
×   آخوندی، محمود، 1367. آئین دادرسی کیفری، تهران، جهاد دانشگاهی، ج 1.
×   ابن منظور، محمد بن مکرم، 1408. لسان لعرب، بیروت، داراحیاء الترات العربی، ج14.
×   انصاریان، حسین، 1379. نظام خانواده در اسلام، قم، ام ابیها.
×   ایمان، ام کلثوم، تحلیل حقوق نشوز مرد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه، شاهد خرداد 89.
×   بازگیر، یدالله، 1378. حقوق خانواده در آینه آراء دیوان عالی کشور، تهران، فردوسی.
×   بکاریا، سزار، 1377. رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه­ی دکتر محمد علی اردبیلی، تهران، میزان،  ج 3.
×   پرادل، ژان، 1373. تاریخ اندیشه­های کیفری، ترجمه­ی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی،  ج 1.
×   جبعی العاملی، زین الدین، 1425. مسالک الافهام، قم، المعارف اسلامیه، ج 8.
×   جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1372. ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ج 6.
×   حبیبی تبار، جواد، 1380.  حقوق خانواده، قم.
×   الدرینی، فتحی، 2008.  نظریه التعسف فی استعمال الحق، بیروت، الرساله .
×   راغب اصفهانی، ابالقاسم الحسین، 1324. المفردات فی غریب القران، مصر، میمنیمه.
×   ری شهری، محمد مهدی، 1362. میزان الحکمه، تهران، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ج4 .
×   زرکشی، امام، 2001. البرهان فی علوم القرآن، لبنان، دارالجیل، ج1.
×   طباطبایی حکیم، سیدمحسن. مستمسک العروه الوثقی، بیروت، دارالاحیاءالتراث، ج14.
×   طباطبایی، سید محمد حسین، 1364. تهران، بنیاد علمی و فکری علامه، ج 2و 4و 5.
×   علی آبادی، رحیمه، تحلیل جرم شناختی ضمانت­های کیفری مربوط به خانواده در ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم قضایی، بهار 89.
×   فرجاد، محمد حسین، 1372. آسیب شناسی اجتماعی ستیزه­های خانواده و طلاق، تهران، منصوری.
×   قانون اساسی.
×    قانون مجازات اسلامی.
×   قانون مدنی.
×   قانون کیفر همگانی.
×   لویی برول، هانری و همکاران،1371. حقوق و جامعه­شناسی، ترجمه­ی مصطفی رحیمی، تهران.
×   محسنی، مرتضی، 1372. کلیات حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ج 1و 2.
×   محقق حلی، ابوالقاسم، 1403. شرایع الاسلام، بیروت، دارالاضواء، ج1.
×   مطهری، مرتضی، 1358. نظام حقوق زن در اسلام، تهران ، صدرا.
×   مهرا، نسرین. مجموعه مقالات زن و حقوق کیفری، تهران، انجمن ایرانی حقوق جزا.
×   مهرپور، حسین، 1379. مباحثی از حقوق زن، تهران، اطلاعات.
×   موسوی الخمینی، روح اله 1403. تحریر الوسیله، تهران، مکتبه الاعتماد،  ج4.
×   موسوی بجنوردی، سید محمد، 1386. حقوق خانواده، تهران، مجد.
×   مکارم شیرازی، ناصر، 1362. تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب اسلامیه، ج2.
×   ــــــ 1363.  تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب اسلامیه، ج3.
×   ـــــــ 1364. تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب اسلامیه، ج4.
×   نجفی، محمد حسن. جواهر الکلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج 31 و 207.
×   نوری، میرزاحسینی، 1409.  مستدرک الوسایل، بیروت، آل البیت، ج14 .
×   کلارکسون، 1374. تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه­ی حسین میرمحمد صادقی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
×   کی نیا، مهدی، 1370. مبانی جرم­شناسی، تهران، دانشگاه تهران، ج2.