بازنمایی حجاب زن مسلمان در رسانه های غربی (جنبه های حقوقی و سیاسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقاله ی حاضر حاصل یافته های پژوهشی است که به منظور بررسی بازنمایی رسانه های غربی از حجاب زن مسلمان از جنبه ی حقوقی و سیاسی انجام شده است. مسئله ی مهم در بازنمایی واقعیت توسط رسانه ها این است که یک رسانه هیچ گاه ابزار خنثی و یک میانجی بی طرف در ارائه ی تصویر به حساب نمی آید. رسانه متکی به زبان و معناست و زبان و معنا نیز در چارچوب گفتمان همواره متکی بر قدرت است. لذا بازنمایی حوادث توسط رسانه ها، بدون در نظر گرفتن جنبه ی اخلاقی آن سوگیری ایدئولوژیک دارد و در راستای تضعیف یا تثبیت قدرت و گفتمان ویژه ای گام برمی دارد. یافته ها نشان می دهد در کلیشه سازی رسانه ای غرب نسبت به حجاب شخصیت زن مسلمان محجبه به عنوان نماد ضد حقوق زن و سیاسی منفی جلوه داده می شود.

کلیدواژه‌ها


 • الیاسی، محمدحسین، 1386 بررسی اقدامات تهدیدآمیز آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران،تهران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، پروژه تحقیقاتی به سفارش مرکز مطالعات زنان و خانواده،.
 • ربیعی، علی و فرناز احمد زاده نامور. «نظریه بازنمایی رسانه­ای و تحلیل افکار عمومی متقابل آمریکایی­ها و ایرانی­ها»، دانش سیاسی، سال 4، ش 2، (پاییز و زمستان 1387).
 • عاملی، سعیدرضا. «فرهنگ مردم پسند و شهر مردم پسند، تهران: شهر محلی- جهانی»، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال 2، ش 5، (بهار و تابستان 1385).
 • -گال، م.بورگ و گال.ج 1387، روش­های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، ترجمه­ی ا.ر.نصر و دیگران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی و سمت.
 • -گیویان، عبدالله و محمد سروری زرگر.  «بازنمایی ایران در سینمای هالیوود»،تحقیقات فرهنگی، دوره 2، ش8، (زمستان 1388).
 • لستر روشن ضمیر، الی. «بازنمایی ایران و حجاب زنان ایرانی در رسانه­های آمریکا»، ترجمه­ی سبحان رضایی، رسانه، سال 17، ش4.
 • میرزایی، حسین و امین پروین. «نمایش دیگری: جایگاه غرب در سفرنامه­های دوره ظهور مشروطیت»، تحقیقات فرهنگی، دوره 3، ش9، (بهار 1389).
 • مهدی زاده، سید محمد. «تصویرسازی منفی رسانه­های غرب از جهان اسلام و ملل شرق»، رسانه، سال 12، ش3، (1380).
 • هومن،ح.ع، 1385. راهنمای پژوهش کیفی، تهران، سمت.
  • -Department of Justice-Offtice of Justice Programms,2006,Violence against women, Uk.
  • -Dahl,R.,1974.Congress and foreign policy . New York: harcarrt Brance.
  • -Hall,S.&Jhally,s,2007. Representation & the Media, Northampon,MA:Media Education Foundation.
  • -Hall,S.,1997.Representation: Cultural Representations and Signifying Practices,London:Open University Press.
  • Hoffman, christiane , unterm hedschab ,Donnerstag, Die Welt ,4,(June2004)
  • Jaggi Christin and David Krieger, 1991, Fundamentalismus ein phanomen der Gegenwart, Fusslin Zurich
  • -Kahf,Mohja.,1999.Western Representation of the Moslim Woman, Termagant to Odalisque.
  • -Kamalipour,1999. Image of the U.S. Around the World :A  Multicultural Perspective, Albany,State University of New York Press.
  • Luzenkirchen,Der Kopftuch ein Symbole Gegen West.werte , Tango,15,1995.
  • Millet, kate,1982. Reise Bericht vom Iran,reinbek:Rowohld.
  • Name less ,Moslem are Coming, Figaro Spiegel on line ,s.6,2002.
  • Mernissi Fatime ,Die Angst vor der Modern  Luchterhend,Im Emma ,s.59,1980
  • -Rabanus,Anna, Modern Frauen in Marokeko, Zeit Magazine, s.12, 1990
  • -Rojek,C.,2007. Cultural Studies, London,Polity Press.
  • -Sadawi, Newal,den verstand entschleiern,Im Emma h.4,13. 1991
  • Said, Edvard ,1978. Orientalism, New York, pantheon Books.
  • Schlaffers ,Chery,1990. Das Gewissen der manner, Geschlechts und
  • moral/Reportagem  aus der orientalischen Despotie.Frankfurt a.m. shurkamp
  • -The Universal Declaration of Human Rights,1948.
  • -Van Dijk,T,1988.News as discourse.Hillsdale,NJ:Lawrence Erlbaum.
  • -Van Dijk,T,1995. Discourse analysis as ideology analysis.In C.Schaffner &A.Wenden(Eds),Language and pace  Aldershot:Dartmouth.