نقش پدیده شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه ی رشیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس خارج فقه و اصول و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

وقف یا عدم توقف ازدواج دوشیزه ی بالغ و رشید بر اذن یا اجازه ی ولیّ، از مسائل مهم و مبتلابه است. فقیهان اسلام به تبع اختلاف مفاد روایات مرتبط با این مسئله، در این باره، نظرات مختلفی دارند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران هر چند اندیشه ی توقف را پذیرفته است، لکن از برخی نهادهای مرتبط با قوه ی قضائیه پیشنهاد عدم توقف داده شده است. نظری که در گذشته از شهرت قویّ در میان فقیهان برخوردار بوده است. در این مقاله، مسئله ی حاضر با توجه به اَسناد شناخته شده ی اجتهاد از یکسو و با توجه به پدیده شناسی ازدواج و تحلیل ماهیت ولایت ولیّ به نظارت و حمایت، بررسی شده و اندیشه ی توقف تأیید می شود.

کلیدواژه‌ها


×   الأنصاری، محمدعلی، 1425. الموسوعة الفقهیة المیسّرة، قم، مجمع الفکر الإسلامی.
×    الأنصاری، مرتضی، 1422. کتاب المکاسب، قم، مجمع الفکر الإسلامی.
×   الأنصاری، مرتضی، 1415. کتاب النکاح، المؤتمر العالمیة بمناسب الذکری المئویّة الثانیة لمیلاد الشیخ الأنصاری.
×   البحرانی، یوسف، 1406. الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی.
×   الحر العاملی، محمدبن الحسن، 1414. وسائل الشیعة إلی تحصیل الشریعة، قم، مؤسسة آل‌البیت.
×   الحلی، جعفر بن الحسن(علامه حلی)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، مؤسسةالمعارفالإسلامیة.
×   الخوئی، محمدتقی، مبانی العروة‌ الوثقی، مقرر، تقریرات درس سید ابوالقاسم خوئی، دارالعلم.
×    الطوسی، محمدبن الحسن، 1390. الاستبصار، تصحیح محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الإسلامیة.
×   ـــــ ، 1417. تهذیب الأحکام، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر الغفاری، تهران، صدوق.
×   ـــــ ، 1425. کتاب الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامی.
×   ــــــ ، 1387. المبسوط فی فقه الإمامیة، تصحیح محمدتقی الکشفی، المکتبةالمرتضویة.
×   ـــــ ،  النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم، قدس محمدی.
×   الطباطبائی الحکیم، محسن، 1391. مستمسک العروة الوثقی، قم، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی.
×   الطباطبائی، محمدکاظم. العروةالوثقی، تهران، المکتبة العلمیة الإسلامیة.
×   الفاضل اللنکرانی، محمد، 1421. تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، النکاح، قم، مرکز فقه الأئمةالأطهار (ع).
×   علیدوست، ابوالقاسم، 1386. فقه و عرف، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
×   ــــــ ، 1388.  فقه و مصلحت، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
×   المامقانی، عبدالله. تنقیح المقال فی علم الرجال.
×    المحقق الآبی، زین الدین، 1471. کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، قم، مؤسسة‌النشر الإسلامی.
×   الموسوی الخمینی، روح الله. تحریرالوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم.
×   النجفی، محمدحسن، 1395. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تهران، المکتبةالإسلامیة.
×    النراقی، أحمد، 1415. مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسة آل‌البیت (ع).