دوره و شماره: دوره 21، شماره 83، خرداد 1398، صفحه 1-180 
نقشه‌ی مفهومی خانواده در ایران(مطالعه‌ی متون منتشر شده در موضوع مطالعات زنان)(1397-1374)

صفحه 53-78

10.22095/JWSS.2019.100372

فهیمه باب الحوائجی؛ رقیه هاتفی مستقیم؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ نجلا حریری


تحلیل مضمون سیاستهای اقتصاد خانواده در ایران

صفحه 79-100

10.22095/JWSS.2019.100373

سیده اشرف موسوی لقمان؛ عطاء الله رفیعی آتانی؛ علیرضا معینی