دوره و شماره: دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 1-200 
سناریوهای آیندۀ خانواده در ایران

صفحه 47-82

10.22095/JWSS.2018.89244

سهراب هاشمی نژاد؛ محمدرحیم عیوضی؛ ابراهیم حاجیانی؛ ایرج گلجانی امیرخیز


عوامل اجتماعی مؤثر در تعداد فرزندان زنان متأهل شهرستان اهر

صفحه 143-166

10.22095/JWSS.2018.89254

علی قاسمی اردهایی؛ رضا منافی آذر؛ سراج الدین محمودیانی