شناسایی ابعاد سازندۀ طرد اجتماعی زندانیان زن (مورد مطالعه زندان‌های استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد سازنده­ی طرد اجتماعی زندانیان زن و با روش پیمایشی انجام شد. جامعه­ی آماری تمام زنان زندانی در بند زنان زندان‌های استان لرستان به تعداد 100 نفر بودند که از آنها، تعداد 81 نفر براساس فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش­نامه­ی محقق­ساخته استفاده شد. داده‌های گردآوری­شده، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه­ی اصلی، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از یافته‌ها نشان داد که طرد عینی و طرد ذهنی دو بعد سازنده­ی طرد اجتماعی زندانیان زن در استان لرستان است. ضعف پایگاه اجتماعی-اقتصادی، بی­اعتمادی و رهاشدگی، نپذیرفتن فرد از طرف خانواده و دوستان، بدنامی اجتماعی و تنهایی فرد پس از آزادی، ضعف اعتقادات دینی و اخلاقی فرد و خانواده و لغزش بنیان­های خانوادگی از مؤلفه‌های طرد عینی­اند و  ناامیدی از آینده­ی پیش ‌رو، زیست­جهان شکننده و احساس نبود پذیرش از طرف خانواده و دوستان از مؤلفه‌های طرد ذهنی­اند. نتایج حاکی است که نحوه­ی برخورد فردی و اجتماعی با زندانیان، پس از بازگشت به اجتماع، نقش اساسی در پیشگیری از جرم و ورود مجدد آنان به زندان دارد.

کلیدواژه‌ها


 • ×  احمدی، حبیب و لیلا نیک­پورقنواتی، 1384. «بررسی و مطالعه ی جرائم زنان»، اصلاح و تربیت، ش 48.

  ×  آرون، ریمون، 1391. مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه­شناسی، ترجمه: باقر پرهام، تهران: علمی و فرهنگی.

  ×  باقری، معصومه، حسین ملتفت و کریم رضا­دوست، 1388. «بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر ارتکاب جرم»، دانش انتظامی، س یازدهم، ش 4.

  ×   بلیک­مور، کن، 1392. مقدمه­ای بر سیاست­گذاری اجتماعی، ترجمه: علی­اصغر سعیدی و سعید صادقی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

  ×  دلپسند، کامل، علی ایار و سعید خانی، 1391. «حمایت اجتماعی و جرم»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی، د اول. ش 6.

  ×  رضازاده، مرضیه 1394. بررسی بسترهای طرد اجتماعی زندانیان زن و اثر آن بر چرخه بازگشت به زندان، طرح پژوهشی دفتر آموزش و پژوهش اداره کل زندانهای استان خراسان رضوی (مرکز مطالعات و تحقیقات جرم شناسی).

  ×  رفیع­پور، فرامرز، 1382. آنومی یا آشفتگی اجتماعی: پژوهشی در زمین پتانسیل آنومی در شهر تهران، تهران: سروش.

  ×  زارع­شاه­آبادی، اکبر و مستانه بلگوریان، 1393. «بررسی رابطه طرد اجتماعی و بزهکاری در میان دانشجویان دختر دانشگاه یزد»، بررسی مسائل اجتماعی ایران، س 4، ش 2.

  ×  زیبرا، مارتین، 1393. نظریه­های جامعه­شناسی طردشدگان اجتماعی، ترجمه: سیدحسن حسینی،تهران: آن.

  ×  سخاوت ، جعفر، 1381. جامعه­شناسی انحرافات، تهران: دانشگاه پیام نور.

  ×  شمس، علی، 1387. آسیب­شناسی زندان، تهران: راه تربیت.

  ×  صادقی­فسایی، سهیلا و زهرا میرحسینی، 1394. «تحلیل جامعه­شناختی روایت زنان از زندان». زن در توسعه و سیاست، س 12، ش 3.

  ×  صدیق سروستانی، رحمت­الله، 1386 آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ (ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ح‍راف‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)، تهران: سمت.

  ×  طغرل­انگار، حسن، 1387. «زنان زندانی و جایگزین­های حبس ضرورتی مغفول»، اصلاح و تربیت، ش 72.

  ×  عبدی، عباس، 1381، آسیب­شناسی اجتماعی، قم: سپهر.

  ×  عرفانی، محمود، رحیم داورنیا و حسین بخشی­زاده، 1390. «بررسی تأثیر زندان بر تکرار جرم، مورد مطالعه زندان مرکزی اردبیل»، راهبرد اجتماعی و فرهنگی، ش 1.

  ×  غفاری، غلامرضا و رضا امیدی، 1394. «چرخش مفهومی و نظری از فقر به سازه مطرودیت اجتماعی»، برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، ش 4.

  ×  فیروزآبادی، احمد و علیرضا صادقی، 1389. «وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی»، بررسی مسائل اجتماعی ایران، د 1، ش 1.

  ×  قاسمی­نژاد، ابوذر، 1398، «فهم معنای توسعه اجتماعی در بین حاشیه­نشینان»، (پایان­نامه دکترا، رفاه اجتماعی)، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی.

  ×  قاضی­نژاد، مریم و الهام ساوالان­پور، 1388. «بررسی رابطه طرد اجتماعی و آمادگی برای اعتیاد»، مسائل اجتماعی ایران، س 16، ش 63.

  ×  قلخانباز، احمد، سلمان خزایی و مریم افشاری، 1391. «عوامل مرتبط با تکرار زندانی­شدن در بین زندانیان شهر تویسرکان»، پزشکی قانونی، س 19.ش 4.

  ×  کفاشی، مجید و عنایت اسلامی، 1388. «بررسی عوامل مؤثر بر تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان در استان خراسان شمالی»، پژوهش اجتماعی، س 2، ش 4.

  ×  کوزر، لوئیس و برنارد روزنبرگ، 1392، نظریه­های بنیادی جامعه­شناسی، ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.

  ×  گودرزی، محمدرضا، 1382. «نارسایی­های زندان»، الهیات و حقوق دانشگاه رضوی (آموزه­های حقوقی)، س سوم، ش 9.

  ×  گسن، ریمون، 1370. مقدمه‌ای بر جرم­شناسی. ترجمه: مهدی کی‌نیا، تهران: مترجم.

  ×  گلدوزیان، ایرج و علی حدادی، 1395. «حبس­های کوتاه­مدت و تأثیر آن بر تکرار جرم»، هدایت و بازپروری، د 1، ش 1.

  ×  مظاهری، مهرداد، نسرین خلیقی، مهوش رقیبی و حسن سرابندی، 1389. «شیوع اختلالات شخصیت در میان زندانیان زن زندان زاهدان»، تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، د 13، ش 3.

  ×  معروفی، یحیی، 1389. «پیامدهای زندانی­شدن والدین بر عملکرد تحصیلی فرزندان»، خانواده­پژوهی، س ششم ، ش 24.

  ×  معظمی، شهلا و مهسا شیروی و معصومه صالحی، 1394، «تأثیر زندان بر تکرار جرم زنان»، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)، د 11، ش 23.

  ×  موسوی، میرنجف، رحیم سرور، افشار کبیری، خالد اسماعیل زاده، 1396. «تأثیر وام­های اشتغال­زایی بر ممانعت از تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان»، هدایت و بازپروری، د 1،ش 3.

  ×  ملکمیان، لینا و سعید شریفیان، 1388. «بررسی عوامل مؤثر بر جرم در زنان زندانی»، پژوهش اجتماعی، زمستان، د دوم، ش 5.

  ×  نواح، عبدالرضا، سیدعبدالحسین نبوی و خیری حیدری، 1393. «قومیت و احساس طرد اجتماعی، مخاطرات اجتماعی پیش رو (مورد مطالعه: قوم عرب شهرستان اهواز)»، جامعه­شناسی ایران، س 17، ش 4.

  ×  هزار­جریبی، جعفر و رضا صفری­شالی، 1388. «بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم (مطالعه موردی زندانیان استان مرکزی)»، علوم اجتماعی، ش 46.

  ×  وروایی، اکبر و عمران پرنداخ، 1395. «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرارجرم (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)»، علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، س دهم، ش سوم، پیاپی (34).

  ×  یعقوبی، محمد و محمود علمی، 1395. «نقش عوامل خانوادگی و اجتماعی در بازگشت مجدد زندانیان به زندان»، مطالعات جامعه­شناسی ، س نهم، ش 35.

  • Ø Barber, B K, 1992. "Family, Personality and Adolescent Problem Behavior", Jourrnal of Marriage and the Family, 54.
  • Ø Cochran, J. (2014) “Breaches in the Wall: Imprisonment, Social Support, and Recidivism”, Journal of Research in Crime and Delinquency, 51 (2).
  • Ø Kendall, Philip C, 2000. Child and adolescent therapy: Cognitive-behavioral procedures, New York: Guilford.
  • Ø Madah, M, E Kheirkhahan, 2010. "Analyze The effect of economic development incentives and clawback ", Social Studies journal, 71.
  • Ø Newton, Danielle, Andrew Day, Margaret Giles, Joanne Wodak, Joe Graffam & Eileen Baldry, 2016. "The Impact of Vocational Education and Training Programs on Recidivism A Systematic Review of Current Experimental Evidence", International journal of offender therapy and comparative criminology, 1 (62).
  • Ø Brunton-Smith, Ian & Daniel J McCarthy, 2016. "The Effects of Prisoner Attachment to Family on Re-entry Outcomes: A Longitudinal Assessment", The Centre for Crime and Justice Studies (ISTD), V 57, I 2.
  • Ø Towel, G, 2003. psychology in prisons, UK: The Britishe Psychological Society and Blackwell Publishing Ltd.