کاوش در چگونگی حل مسئله توسط همسران تازه ازدواج کرده شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز مدیر گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر/ جهاددانشگاهی واحد اصفهان

2 دانشگاه شیراز

چکیده

زندگی زناشویی بخش مهمی از زندگی هر انسان است. بسیار از افراد بخش بزرگی از زندگی خود را در این مرحله سپری می‌کنند و در طی آن ممکن است با فراز و نشیب‌هایی روبرو شوند. اگرچه پدید آمدن اختلاف در بین همسران امری طبیعی است اما چگونگی مواجهه با آن آینده‌ی روابط را رقم می‎زند. مطالعه‎ی حاضر پژوهشی کیفی است که به توصیف و مستند کردن استراتژی‎های مواجهه با مسئله در رابطه بین همسران تازه ازدواج کرده شهر اصفهان پرداخته است. هدف از انجام این مطالعه دستیابی به منظومه مفهومی همسران تازه ازدواج کرده از راهبردهای حل مسئله آنان است، بر این اساس از اصول و قواعد روش‌شناسی نظریه زمینه‎ای جهت تحلیل داده‎های گردآمده استفاده شد. میدان مطالعه شده در این پژوهش همسران متأهل شهر اصفهان هستند که بر اساس قاعده‌ی نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته مجموعا 14 مصاحبه (7 زن و 7 مرد) اخذ گردید. در تحلیل اطلاعات گردآوری شده 119 مفهوم و 16 مقوله، دو مقوله محوری به دست آمد. یافته‎ها حاکی از آن است که همسران تازه ازدواج کرده یا با بهره‎گیری از مهارت و یا با روی‌آوری به طبیعت با مسائل و اختلافات زناشویی مواجه می‎شوند.

کلیدواژه‌ها


 • اشتراوس، انسلم و جولیت کوربین، 1394. مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‎ای، ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشرنی.
 • اسدی شیشه‌گران، سارا، حسین قمری و علی شیخ‌الاسلامی، 1395. «تأثیر آموزش‎ مهارت‎های ارتباطی بر سبک‎های حل تعارض سازنده و غیرسازنده در نامزدها»، مشاوره کاربردی، د 6، ش 1.
 • اسمعیلی، معصومه و کوثر دهدست، 1393. «ارائه طرحی مفهومی از رابطه تعارض‌های دوران نامزدی (پیش از ازدواج) با رضایت زناشویی (پس از ازدواج)»، مشاوره و روان‌درمانی خانواده، س چهارم، ش 3.
 • بهاری، فرشاد، مریم فاتحی‌زاده، سیداحمد احمدی، حسین مولوی و فاطمه بهرامی، 1390. «تأثیر آموزش مهارت‎های ارتباط همسران بر کاهش تعارض‎های زناشویی زوج‎های متعارض متقاضی طلاق»، پژوهش‎های روا‌ن‌شناسی بالینی و مشاوره، د 1، ش 1.
 • رازقی، نادر و اصلی اسلامی، 1394. «مطالعه کیفی علت‎های تعارض در خانواده»، زنان و خانواده، س دهم، ش 32.
 • رسولی، یوسف و عنایت‌الله فلاحت، 1392. «تأثیر روش فعال حل مسئله بر تعارضات زناشویی در شهر یاسوج»، ارمغان دانش، د 18، ش 1.
 • سفیری، خدیجه و معصومه محرمی، 1388. «بررسی پیوند ناهمسان‌همسری با میزان اختلافات زناشویی»، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، س 7، ش 3.
 • سیدنقوی، میرعلی، رضا واعظی، وجه‌اله قربانی‌زاده و محمد افکانه، 1397. «الگوی تعالی منابع انسانی در سازمان‎های دولتی ایران»، مدیریت سازمانهای دولتی، د 6، ش 2.
 • صادقی‌فسایی، سهیلا و زینب ملکی‌پور، 1392. «تحلیل جنسیتی فاصله در رابطه زوجین: مصادیق و زمینه‎های شکل‎گیری»، زن در توسعه و سیاست، د 11، ش 1.
 • عنایت، حلیمه، منصوره دسترنج و فائزه سلمانی، 1390. «بررسی عوامل مرتبط با اختلاف خانوادگی»، جامعه‌شناسی زنان، س دوم، ش 1.
 • قلیلی، زهره، سیداحمد احمدی و مریم فاتحی‎زاده، 1386. «اثربخشی آموزش شیوه حل ‌مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی»، روان‌شناسی کاربردی، ش 3.
 • مقدس، علی‌اصغر، 1387. «طبقات اجتماعی و شیوه‌های حل‌ مسئله در بین زوجین خانواد‌های ساکن شیراز، مطالعات اجتماعی ایران، د 2، ش 1.
 • ملکی، قیصر، پوریا رضی، مرتضی بهادر، حجت شکوری و احمدعلی امامی، 1393. «تاکتیک‌های حل تعارض در زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده»، تحقیقات علوم رفتاری، ش 12.
 • منصوری نیا، آذردخت، عذرا اعتمادی، مریم‌السادات فاتحی‌زاده و افسانه  حسن‌پور، 1390. «بررسی تأثیر آموزش پیش از ازدواج بر میزان رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان»، یافته‌هاینودرروان‌شناسی. ش 6.
 • منصوری، نسیبه، سیدعلی کیمیایی، علی مشهدی و احمد منصوری، 1395. «اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‎های هویت و حل مسئله خانواده»، روان‌شناسی بالینی و شخصیت، د 14، ش 1.
  • Ø Auberry Hamilton, Kristen 2013. The Effects of Marital Conflict and Marital Environment on Change in Marital Status, ‘Theses and Dissertations, Family Sciences’, University of Kentucky UKnowledge.
  • Ø Cummings, E. M. ‘W. B. Faircth, P.Mitchell, J. S. Cummings & A. C. charmerhorn, 2008. “Evaluating a brief prevention program for improving marital conflict in community family”, Journal of FamilybPsychology, 22 (2).
  • Ø Fincham, Frank D. Beach, Steven R.H 1999. “Conflict in Marriage: Implications for Working with Couples”, Annu. Rev. Psychol, 50.
  • Ø Halford, W. K., M. R. Sanders & B. C. Behrens, 2001. “Can skills training revent relationship problems in at-risk couples? Four-year effects of a behavioral elationship education program”, Journal of Family Psychology, 15.
  • Ø Li, Xiaomin, Cao Hongjian, LAN Jing, Ju Xiaoyan, Zheng Yingxian, Chen Yi, Zhou Nan & Fang Xiaoyi, 2017. “The association between transition pattern of marital conflict resolution styles and marital quality trajectory during the early years of Chinese marriage”, Journal of Social and Personal Relationships, 36.
  • Ø Markman H J, M J Renick, M. Clements, 1993. “Preventing marital distressthrough communication and conflict management training. And 5 year follow–up”, journal of counseling and clinical psychology, 61.
  • Ø Papp. Lauren M., 2017. “Topics of Marital Conflict in the Everyday Lives of Empty Nest Couples and Their Implications for Conflict Resolution”, Journal of Couple &Relationship Therapy, VOL. 0, NO. 0.
  • Ø Strong, B, Ch Devault & T. Cohen, 2008. The marriage and family experience: Intimate relationships in a changing society, Thomson Wadsworth.
  • Ø Waring, E.M & Chelune. Gordon J ‘1983. “Marital intimacy and self-disclosure”,Journal of Clinical Psychology. Vol. 39, No. 2.