گونه شناسی مسائل اجتماعی جوانان ایران با تأکید بر وضعیت دختران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف تحقیق توصیفی حاضر بررسی تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش دوره راهنمایی تحصیلی مناطق شهری و روستایی استان های کشور بوده است، به این منظور تعداد جمعیت واجب التعلیم (از سرشماری) و جمعیت دانش آموزی (از آمارنامه وزارت آموزش و پرورش) سال 1385 پایه های دوره راهنمایی تحصیلی استخراج و نرخ ثبت نام ناخالص دختران و پسران هریک از پایه های دوره مذکور محاسبه و از تقسیم نرخ ثبت نام ناخالص دختران بر پسران، میزان شاخص تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش هر پایه محاسبه گردید؛ عمده ترین نتایج حاکی از آن است که در پایه اول در شهرها 74% به ضرر دختران، 7% به ضرر پسران و در 19% تساوی دیده می شود و در روستاها 100% به ضرر دختران و در مجموع شهر و روستا 97% به ضرر دختران و 3% تساوی وجود داشته است. در پایه دوم در شهرها 17% به ضرر دختران، 14% به ضرر پسران و در 69% تساوی دیده می شود و در روستاها 90% به ضرر دختران و 10% تساوی دیده می شود و در مجموع شهر و روستا 77% به ضرر دختران و 23% تساوی وجود داشته است. در پایه سوم در شهرها 30% به ضرر دختران، 7% به ضرر پسران و در در 63% تساوی دیده می شود و در روستاها 90% به ضرر دختران، 7% به ضرر پسران و 3% تساوی دیده می شود و در مجموع شهر و روستا 78% به ضرر دختران و 3% به ضرر پسران و 19% تساوی وجود داشته است. در کل دوره راهنمایی در شهرها 39% به ضرر دختران، 3% به ضرر پسران و در 58% تساوی دیده می شود و در روستاها 93% به ضرر دختران و 7% تساوی دیده می شود و در مجموع شهر و روستا 84% به ضرر دختران و 16% تساوی وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها


 • ×   اباذری، یوسف؛ چاوشیان، حسن (1381)، «از طبقه اجتماعی تاسبک زندگی: رویکردهای نوین در تحلیل جامعه­شناختی هویت اجتماعی»، نامه علوم اجتماعی، ش20.

  ×   افشارکهن، جواد (1382)، «درآمدی بر جامعه­شناسی مسائل اجتماعی»، ترجمه و تالیف، تهران، انتشارات سلمان و سایه هور.

  ×   اورعی، غلامرضا (1374)، «جامعه­شناسی مسائل اجتماعی جوانان»، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  ×   بالس، کریستوفر (1380)، «ذهنیت نسلی»، فصل نامه ارغنون، ش 19.

  ×   بهرامی تاش، رکسانا (1384)، «پرسش و پاسخ درباره زنان و جهانی شدن»، در: مجموعه نویسندگان، مجموعه مقالات همایش هویت ملی و جهانی شدن، تهران، انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

  ×   بواندیا، هرناندو گومز (1380)، «جرائم شهری: گرایش‌ها و روش‌های مقابله با آنها»، (فاطمه گیوه چیان)، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  ×   بوردیو، پی یر (1380)، «نظریه کنش»، (مرتضی مردیها)، تهران، انتشارات نقش و نگار.

  ×   ذکایی، محمد سعید (1386)، «جامعه­شناسی جوانان ایران»، تهران، نشرآگه.

  ×   ربانی، رسول (1380)، «جامعه­شناسی جوانان»، تهران، انتشارات آوای نور.

  ×   ربانی، رسول؛ شاهنوشی، مجتبی (1380)، «مبانی جامعه­شناسی»، تهران، انتشارات آوای نور.

  ×   سازمان ملی جوانان (1379)، «جایگاه جوانان در پرتو منشور تربیتی نسل جوان»، تهران، نشر اسپید.

  ×   شارع پور، محمود؛ خوش­فر، غلامرضا (1381)، «رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان (مطالعه موردی: شهر تهران)»، نامه علوم اجتماعی، ش 20.

  ×   شکاری، عباس (1383)، «رویکرد فلسفی به آسیب شناسی اجتماعی»، تهران، انتشارات پویش اندیشه.

  ×   گزارش ملی جوانان (1381)، «بررسی وضعیت آموزش و سطح سواد جوانان»، تهران، انتشارات سازمان  ملی جوانان.

  ×   گل محمدی، احمد (1384)، «گفتمان هویت‌ساز در عصر جهانی شدن»، در: مجموعه نویسندگان، مجموعه مقالات همایش هویت ملی و جهانی شدن، تهران، انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

  ×   گیدنز، آنتونی (1381)، «جامعه شناسی»، (منوچهر صبوری)، تهران، نشر نی.

  ×   لاجوردی، هاله(1384)، «نظریه‌های زندگی روزمره»، نامه علوم اجتماعی، ش  26.

  ×   معیدفر، سعید (1383)، «شکاف نسلی یا گسست فرهنگی»، نامه علوم اجتماعی، ش 24.

  ×   معیدفر، سعید (1385)،« جامعه­شناسی مسائل اجتماعی ایران»، تهران، انتشارات نور علم.

  ×   هابرماس، یورگن (1379)، «مدرنیته، پروژه‌ای ناتمام»، در: مجموعه نویسندگان، مدرنیته و مدرنیسم، (حسینعلی نوذری)، تهران، انتشارات نقش جهان.

  ×   والاس، کلر و کواچوا، سیکا (1380)، «جوانان در جامعه(شکل‌گیری و فروپاشی جوانی در اروپای شرقی و غربی)»، (علی اکبرتاج)، تهران، نشر اسپید.

  ×   وبستر، فرانک (1384)، «نظریه‌های جامعه اطلاعاتی»، (مهدی داوودی)، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه.

  ×   وضعیت و نگرش جوانان ایران (1380)، «گزارش نهایی طرح مشاوره ملی با جوانان»، فاز اول، انتشارات  نسل سوم.

  • Ø Ferguson,Keristin.M.,&Bin xie(2008), “Feasibility Study of the Social Enterprise Intervention With Homeless Youth” ,Research On Social Work Practice, Vol.18,No.1.
  • Ø Ginwright,shawn,A. (2007),Black Youth Activism and theRole of Critical Social Capital in Black Community Organizations, American Behavioral Scientist,Vol.51,No.3.
  • Ø Haines,Kevin,&Stephen case (2003), “Promoting PositiveBehavior in Schools: The Youth Social Audit”, Youth Justice,Vol.3,No.86.
  • Ø Henslin,James,&Donald W.light (1983),“Social Problems”,printed in the united states of America, Prentice Hall.
  • Ø Khosrokhavar, Farhad, b (2004), “The Islamic Revolution In iran:Quarter of A Century”, Thesis Eleven, Vol.76,No.70.
  • Ø Khosrokhavar,Farhad,a (2004), “The new intellectuals in Iran”, Social Compass,Vol.51,No.2.
  • Ø Maira,sunaira, &Elisabeth soep (2004), United States of Adolescence?Reconsidering US”, Young, Vol.12, No.3.
  • Ø Mannheim,karl(1993),“The sociology of intellectuals, Theory”,Culture & Society, Vol. 10.
  • Ø Park ,Nansook (2004), “TheRole of Subjective Well-Being in Positive”,Youth Development, the ANNALS of the AmericanAcademy of Political and Social Science, Vol.591.
  • Ø Terpstra,jan(2006), “youth subculture and social subculture”, Young,Vol.14, No.2.
  • Ø Wyn,Johanna,&Anita Harris (2004), “Youth research in Australia and New Zealan”, Yonug,Vol.12,No.3.