چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

حدود دو دهه است که روند افزایش ورود دختران به دانشگاه سیر صعودی داشته است. محققان و صاحب نظران در علل این فزونی و نیز پیامدهای مثبت و یا منفی آن دیدگاه های متفاوت و گاه متضادی را بیان کرد هاند. در مقاله حاضر با موضوع چرایی فزونی نسبی ورود دختران به دانشگاه، علل این افزایش در یک مطالعه موردی بررسی شده است. پرسش اصلی این است که در برابر علل فزونی ورود دختران به دانشگاه با توجه به گفتمان توسعه دانایی محور، رویکرد برگزیده، نقادانه و عملیاتی چیست و چگونه م یتوان این فزونی را تحلیل کرد؟ برای بررسی این پرسش هفت فرضیه مطرح گردید. یافته های میدانی پژوهش که با استفاده از طیف لیکرت در یک نمونه 364 نفری از دانشجویان دختر دانشگاه اهواز در سال تحصیلی 86-1385 با روش پیمایشی به ثمر رسیده است، تمامی هفت فرضیه پژوهش را تأ یید کرد و نشان داد که عوامل فزونی ورود دختران به دانشگاه را باید با رویکردی تلفیقی از مجموع های از علل چندگانه جس توجو کرد. این عوامل چندگانه که در واقع صور تبندی فرضیات پژوهش را نیز تشکیل م یدهد، عبارتند از: تغ ییر نگرش جامعه نسبت به مشارکت زنان، افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوقشان، دستیابی به شغل، کسب منزلت اجتماعی، گسترش دامنه انتخاب همسر، جاذبه های دانشگاه، افزایش توقعات زنان.

کلیدواژه‌ها


 • ×   ابوت، پاملا، والاس، کلر (1381)، «درآمدی بر جامعه شناسی نگرش­های فمینیستی»، (مریم خراسانی و حمید احمدی)، تهران، دنیای مادر.

  ×   توسلی، غلامعباس (1380)، «نظریه­های جامعه شناسی»، تهران، سمت.

  ×   توسلی، غلامعباس (1380)، «جامعه شناسی کار و شغل»، چاپ چهارم، تهران، سمت.

  ×   رضایت، غلامحسین (1383)، «بررسی پیامدهای افزایش میزان قبولی دختران در دانشگاه­ها طی دهه هفتاد»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  ×   رفیع پور، فرامرز (1370)، «جامعه روستایی و نیازهای آن»، تهران، شرکت سهامی انتشار.

  ×   ریتزر، جورج (1380)، «نظریه­های جامعه­شناسی در دوران معاصر»، (محسن ثلاثی)، تهران، انتشارات علمی

  ×   سازمان ملی جوانان (1380)، «وضعیت و نگرش جوانان ایرانی»، چاپ اول، تهران، سازمان ملی جوانان.

  ×   طاهرخانی، مهدی (1383)، «آثار جهانی شدن بر زنان»، فصلنامه پژوهش زنان، دوره2، ش1.

  ×   فتحیان، محمد (1386)، «تشکیل جوامع نوین متبنی بر فناوری اطلاعات»، دسترسی در: (www.nahad.net).

  ×   فکوهی، ناصر (1386)، «همایش علل فزونی ورود دختران به دانشگاه»، تهران، دانشگاه تهران، دسترسی در: ( www.alef.irو www.etemaad.com).

  ×   قانعی‌راد، امین (1386)، «همایش علل فزونی ورود دختران به دانشگاه»، تهران، دانشگاه تهران، دسترسی در: (www.creativity.ir).

  ×   کرایب، یان (1381)، «نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس»، (عباس مخبر)، تهران، انتشارات آگه.

  ×   کوثری، مسعود (1386)، همایش علل فزونی ورود دختران به دانشگاه. تهران. دانشگاه تهران، دسترسی در:  ( www.alef.irو www.etemaad.com)

  ×   کوزر، لوئیس و روزنبرگ (1378)، «نظریه­های بنیادی در جامعه­شناسی»، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران، نشر نی.

  ×   گورکانی بروج، طاهر (1381)، «علل افزایش دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.

  ×   گیدنز، آنتونی (1381)، «جامعه­شناسی»، (منوچهر صبوری)، چاپ هفتم، تهران: نشر نی.

  ×   محمدی روزبهانی، کیانوش و ابوالفضل طارمی (1384)، «عوامل انگیزش داوطلبان برای ورود به دانشگاه»،فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ش37 و 38.

  ×   نقوی، فتانه (1381)، «بررسی زمینه‌های گرایش دانشجویان زن به آموزش عالی در دهه هفتاد»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان.

  ×   نوروزی، لادن (1383)، «تفاوت­های جنسیتی در ساختار شغلی»، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 2، ش 1.

  • Ø Adams, John E (1997), “A study to determine the impact of a precollege intervention on early adolescent aspiration and motivation for college in west virginia”; black sburg, virgina.
  • Ø Ballantine, J, H (1989), “The sociology of education”, englewood cliffs, prentice hall.
  • Ø Buon, T(1997), “The use of educational credential for employment selection”, australian, IPS.
  • Ø Collins, R(1979), “The credential society: A historical sociology of education and stratification”, new york, academic press.
  • Ø Evers, dieter, hons (2000), “Epistemic culture: towards a new sociology of knowledge”, university bielefeld.
  • Ø Maxwell. G 8 colleque (2000), “How people choose vocational education and traning programs”,  NCVER, publ. australia. at, ''www.coced. edu. au''
  • Ø Noland.d & n. deato (2001), “Tennessee higher education”, commission higher school student opinin.
  • Ø Pavalko, r.m (1974), “Sociology of occupation and profession”, F.C. peacock, public cation.
  • Ø Royaniyan, S. (2003), “Woman and golobalization, Iran as a case study” available at: www. endthewar. org.
  • Ø Smith, A (1996), “Syposium: equal opportunities women of europan university”. university of berlin, navamber.
  • Ø Vanvaley, T.L (2001), “Recent changes in higher education and their ethical implication”, teaching sociology, vol 21.