اثرسنجی برنامه های اوقات فراغت دختران دانش آموز (مطالعه موردی استان خراسان شمالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف ارزشیابی اثربخشی برنامه اوقات فراغت دانش آموزان دختر اجراء گردیده است. روش اصلی، ارزشیابی با استفاده از طرح آزمایش شبه پانل است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلی ابتدائی (سوم تا پنجم) راهنمائی و متوسطه شرکت کننده در برنامه اوقات فراغت تابستان 1387 در استان خراسان شمالی است. حجم نمونه 583 نفر است. داده های بدست آمده از اجرای پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و تحت آزمون معناداری ویلکاکسون مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که میزان دینداری، مشارکت اجتماعی، شادابی و نشاط، آشنایی با اندیشه های امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی در میان دانش آموزان دختر در قبل و بعد از اجرای برنامه تفاوت داشته است طوری که می توان گفت برنامه اوقات فراغت اثربخش بوده است. جهت این تأثیر نیز مثبت است.

کلیدواژه‌ها


 • ×   آسایش، حسین (1383)، «اصول و روش­های برنامه­ریزی ناحیه­ای»، تهران، پیام نور.

  ×   ادیب حاج باقری، محسن (1381)، «ارزشیابی یک ارزشیابی»، آموزش در علوم پزشکی، ش 7، صص 9-7.

  ×   امیرتاش، علی محمد (1383)، «فوق برنامه و اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت­های ورزشی»، المپیک، سال دوازدهم، ش 2 (پیاپی)، تابستان، صص 51-37.

  ×   ببی، ارل (1383)، «روش­های تحقیق در علوم اجتماعی»، (رضا فاضل)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی دانشگاه­ها (سمت)، جلد دوم.

  ×   بونی فیس، دیویدر (1379)، «طرح آزمایش­ها و روش­های آماری برای پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری»، (هوشنگ طالبی، محمد حسین علامت ساز و آیت الله موسوی)، اصفهان، دانشگاه اصفهان، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی دانشگاهها (سمت).

  ×     بیکر، ترزال (1383)، «نحوه انجام تحقیقات اجتماعی»، (هوشنگ نایبی)، تهران، روش.

  ×   تورکیدسن، جرج (1382)، «اوقات فراعت و نیازهای مردم»، (عباس اردکانیان)، تهران، نوربخش.

  ×   تندنویس، فریدون (1378)، «جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان کشور»، حرکت، ش 2، صص 110-94.

  ×   حسینی، سید یعقوب (1382)، «آمار ناپارامتریک»، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.

  ×   رفعت جاه، مریم (1386)، «انسان شناسی اوقات فراغت» (پلی کپی درسی)، تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

  ×   رفعت جاه، مریم (1387)، «دختران جوان و اوقات فراغت»، مطالعات جوانان، ش13، صص 173-151.

  ×   سراج زاده، سید حسین (1378)، «نگرش ها و رفتارهای دینی نوجوانان تهرانی و دلالت های آن برای نظریه سکولار شدن»، نمایه پژوهش، ش10- 9.

  ×   سعیدی، علی اصغر (1383)، «تحول مفهوم اوقات فراغت»، مطالعات جوانان، ش6.

  ×   سعیدی، علی اصغر (1387)، «سیاست­گذاری فراغت جوانان: چالش­ها و فرصت­ها»، مطالعات جوانان، ش 13، صص 233-213.

  ×   غفاری، غلامرضا (1387)، «پیوند و تعامل اوقات فراغت و سرمایه اجتماعی در میان جوانان ایرانی»، مطالعات جوانان، ش 13، صص94-77.

  ×    کارمینز، ادوارد جی و ریچارد آزلر (1386)، «سنجش روایی و پایایی»، (مریم اسکافی و سیمین فروغ زاده)، مشهد، جهاد دانشگاهی مشهد.

  ×   محسنی، منوچهر (1382). «جامعه شناسی پزشکی»، تهران، طهوری.

  ×    هارت، راجر ای (1380)، «مشارکت کودکان و نوجوانان: از پذیرش صوری تا شهروند واقعی»، (فریده طاهری)، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.

  ×   هی وود، لس و همکاران (1380)، «اوقات فراغت»، (محمد احسانی)، تهران، امید دانش.

  • Ø Abercombie, N. et al (2000), "Contemporary British Society", Policy Press.
  • Ø Green, E and Hebron, S and Woodward, D (1990), "Women's Leisure What Leisure", Basingstone, Macmillan.
  • Ø Rojek, Chris (2005), ''Leisure Theory, Principles and Practice'',   London, Palgrave.
  • Ø Rojek, Chris and Shaw, Susan M and Veal A J (2006), "A Handbook of Leisure Studies", London, Polgrave.     
  • Ø Trochim, William M K, Donnelly, James P (2006), ''Research Methods Knowledge Base'', Atomic Dog Publishing.