بازسازی معنائی جهت گیری جنسیتی پسران نسبت به دختران (ارائه یک نظریه زمینه ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنرکرمان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

این پژوهش درصدد است از رویکرد تفسیرگرائی اجتماعی به بررسی بخشی از کنش های اوقات فراغت یعنی جهت گیری جنسیتی پسران نسبت به دختران، به عنوان بستری برای شکل گیری هویت دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز بپردازد. روش شناسی پژوهش، کیفی است و از روش قوم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. داده های کیفی در این مطالعه با استفاده از روش های مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی از روش نظریه زمینه ای استفاده شده است. بر اساس روش نمونه گیری کیفی- هدفمند و نیز معیار اشباع نظری بیست نفر از دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان از مدارس مختلف شهر شیراز در این مطالعه شرکت کردند و جهت گیری جنسیتی آنها نسبت به دختران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ یافته های بدست آمده با استفاده از روش «نظریه زمینه ای» شامل پنج مقوله عمده به شرح زیر می باشند: بازاندیشی، درگیری فضای ذهنی، فشار هنجاری گروه دوستی، ارتباط ابزارمند و روابط ناپایدار. «مقوله هسته» این بررسی  «جهت گیری جنسیتی بازاندیشانه» است که سایر مقولات عمده را دربرمی گیرد. نظریه زمینه ای حاصله، در قالب یک مدل پارادایمی شامل سه بعد شرایط، تعاملات و پیامدها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


 • ×   اسدی، عبدالله (1385)، «بررسی روابط دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه­های شهر اردبیل»، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.دوره ششم، ش2. صص.114- 113.

  ×   گیدنز، آنتونی (1377)، «پیامدهای مدرنیته»، (محسن ثلاثی)، تهران، چاپ اول، نشر مرکز.

  ×   یوسفی، زهرا؛ عابدی، محمدرضا؛ نشاط دوست، حمیدطاهر (1386)، «بررسی نگرش والدین شهر اصفهان نسبت به روابط دوستانه دختران و پسران»، فصلنامه خانواده پژوهی. سال سوم ش 10. صص: 609- 601.

  ×   غفاری، غلامرضا (1386)، «روابط و ارزش­های اجتماعی جوانان ایرانی»، فصلنامه مطالعات جوانان. ش 8 و9، تابستان. صص: 7- 32.

  ×   موحد، مجید؛ مقدس، علی اصغر؛ عباسی شوازی، محمدتقی (1386)، «خانواده، جوانان و جامعه­پذیری»، فصلنامه مطالعات جوانان، ش 8 و9، تابستان، صص: 45-33.

  • Ø Berg, B. (2006),‍‌‌Qualitative Research Methods for the Social Sciences, New York: Allyn and Becon.
  • Ø Blaikie, N. (2007), “Approaches to Social Inquiry”, London: Polity Press.
  • Ø Brewer, J. (1998),Ethnography, London: Open University Press.
  • Ø Carr, N. S. (2001), “Gendered Holiday Behavior: A Case Study of University Students”. In: S. Colyer and K. James, ANZALS: Leisure futures, leisure cultures. 3rd Women in Leisure International Conference, Fremantel, (). 5-6 July, 2001.
  • Ø Charmaz, K. (2006),Grounding Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis, London: Sage Publication.
  • Ø Corbin, J. and A. Strauss, (2008), Basics of Qualitative Research, Third Edition, London: Sage Publications.
  • Ø Crotty, M. (1998),The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process, London: Sage Publication.
  • Ø Denzin, N. and Y. Lincoln. (2005), The Sage Handbook of Qualitative Research, London: Sage Publication Ltd.
  • Ø Ekins, Richard, (1997), Male Femaling: A Grounded Theory Approach to Cross-Dressing and Sex-Changing: Grounded Approach to Cross-dressing and Sex-changing, Rutledge Press.
  • Ø Eley, Diann and Kirk, David (2004), “Gender and Citizenship Potential in Adolescent Students”. In: Katsikitis, Mary, Proceedings of the 39th Annual Australian Psychological Society Conference. The 39th Annual Australian Psychological Society Conference: Psychological Science in Action, Melbourne, Victoria, (94-98). 29 September - 3 October, 2004.
  • Ø Esterberg, K. G. (2002), Qualitative Research Methods and Process, Second Edition, London: Open University Press.
  • Ø Fetterman, David  M.(1998), Ethnography Step by Step, Second Edition. London: Sage Publications.
  • Ø Gabrium Jaber, and Holestein, James.(1997), The New Language of Qualitative Research, London: Sage Publications Ltd.
  • Ø Gabrium, Jaber F. and James A. Holstein, (2001), Handbook of Interview Research, London, Sage Publication.
  • Ø Glaser, B. and Anselm Strauss.(1967),Discovery of Grounded Theory, Transaction Publishers, U.S.  Publisher.
  • Ø Glaser, B. (1978), Theoretical Sensitivity, Sociology Press.
  • Ø Glaser, B. (1998), Doing Grounded Theory: Issues and Discussions, Sociology Press.
  • Ø Glaser, B. (2001), The Grounded Theory Perspective: Conceptualization Contrasted With Description, Sociology Press.
  • Ø Guba, E. G. and Y. S. Lincoln (2005), “Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences”, In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (3rd ed., pp. 191–215). Thousand Oaks, CA: Sage.
  • Ø Guba, E. G. (1991), Paradigm Dialog, Newbury Park, CA, Sage.
  • Ø Hammersley, M. and P. Atkinson (2007), Ethnography: Principles in Practice, Second Edition, New York: Rutledge Press.
  • Ø Haswell, Sandra (2002), Male-Female Differences and MediaConsumption in Australia's Wartime Election of 2001”. In: International Conference on Social Sciences, Hawaii, (). 11-15 June, 2002.
  • Ø Hewitt, Belinda, Western, Mark and Baxter, Janeen (2006), “Who Decides? The Social Characteristics of Who Initiates Marital Separation”. Journal of Marriage and Family, 68 5: 1165-1177.
  • Ø Kvale, Steinar and Svend Brinkmann, (2009),InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing, Second Editions, Sage Publications.
  • Ø Lafferty, Yvonne (2007-08), “For the Boys: A Qualitative Study of Women's Gender Strategies and Emotional Labour in Professional Boxing”, PhD Thesis, School of Social Science, the University of Queensland.
  • Ø Lee, K. S. and Trost, S. G. (2006), “Physical Activity Patterns of Singaporean Adolescents”. Pediatric Exercise Science, 18 4: 400-414.
  • Ø Lincoln, Y. S., and E. G. Guba, (1985). Naturalisticinquiry, Thousand Oaks, CA: Sage.
  • Ø Maxwell, J. (2004),Qualitative Research Design: An Interactive Approache, Second Edition, London: Sage Publications.
  • Ø Neuman, L. (2006). Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches,Third Edition. London: Allyn and Bacon.
  • Ø Neuman, L. (2007), Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches, Second Edition, Allyn & Bacon.
  • Ø Patton, M. (2001). Qualitative Research & Evaluation Methods, London: Sage Publication Ltd.
  • Ø Punch, Keith, (2004), Introduction to Social Research; Quantitative and Qualitative Approaches, London: Sage Publications Ltd.
  • Ø Ritchie, J. and J. Lewis,(2005),Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers, London: Sage Publication
  • Ø Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research, London: Sage Publication.
  • Ø Schutt, R. (2004). Investigating the Social World: the Process and Practice of Research, Fourth Edition. London: Pine Forge Press.
  • Ø Strauss, Anselm and Juliet Corbin, (1998), Basics of Qualitative Research, Second Edition, London: Sage Publications.