ناهمگونی جنسیتی، نگرش افراد و ارتباط دختران و پسران در دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

رواج معاشرت های دختران و پسران قبل از ازدواج در کنار تغییر ساختار جنسیتی دانشگاهها دو پدیده اجتماعی و فرهنگی نوظهور سال های اخیر در جامعه ایران می باشد که این مقاله نقطه تلاقی این دو را مورد کنکاش قرار می دهد. بر اساس نظریه بلاو، نویسندگان استدلال می کنند که هر چه ناهمگونی جنسیتی در کلاسها بیشتر باشد، فرصت های تماس اعضاء گروه اقلیت با یکدیگر کاهش یافته و در نتیجه دوستی های بین گروهی افزایش می یابد. در کنار ناهمگونی جنسیتی نقش نگرش افراد نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه پیمایشی که با 425 نفر پاسخگو در دانشگاه شیراز انجام شده حاکی از آن است که ناهمگونی جنسیتی در کلاسها باعث ایجاد فرصت بیشتر برای تماس و در نتیجه دوستی بین دو جنس شده است. بنابراین، میزان دوستی های بین جنسیتی تابعی معکوس از اندازه گروه جنسیتی در کلاس بوده است؛ اما این نتیجه را برای دختران باید با احتیاط بیشتری عنوان کرد. نتایج مربوط به نگرش افراد نشان می دهد که این متغیر همبستگی بالاتری به نسبت متغیر ناهمگونی جنسیتی با تجربه این گونه معاشرت ها داشته است، بنابراین باید در تب یین روابط بین جنسیتی، نقش ساختارهای عینی و ذهنی را در کنار هم مورد ملاحظه قرار داد.

کلیدواژه‌ها


 • ×   اسدی، عبدا... (1385)، «بررسی روابط دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه‫های شهر اردبیل»، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دوره ششم، ش2، صص 114-113. 

  ×   جوکار، بهرام(1383). «مقایسه نگرش دانشجویان دانشکده‌های علوم انسانی و مهندسی دانشگاه شیراز به دوستی دختر و پسر». مجموعه مقالات سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه تربیت مدرس، صص 92-91.

  ×   طالبی، ابوتراب(1380)، «عملکرد دینی دانشجویان و نمادهای دینداری در میان دانشجویان دختر»، نامة پژوهش، ش 21-20، صص 95-77.

  ×   غفاری، غلامرضا (1386)، «روابط و ارزش­های اجتماعی جوانان ایرانی»، مجله مطالعات جوانان، ش8-9، صص 32-7.

  ×   قانعی‫راد، محمدامین و خسروخاور، فرهاد، (1385)، «نگاهی به عوامل فرهنگی افزایش ورود دختران به دانشگاه‫ها»، پژوهش زنان، دوره 4، ش 4، صص 138-115.

  ×   کورز، لویس ای و روزنبرگ برنارد(1385)، نظریه‫های بنیادی جامعه‫شناختی، (فرهنگ ارشاد)، تهران، نشر نی، چاپ سوم.

  ×   موحد، مجید؛ مقدس، علی­اصغر؛ عباسی شوازی، محمدتقی(1386)، «جوانان خانواده و جامعه پذیری»، مجله مطالعات جوانان.ش 8 و 9 صص33-54.

  ×   موحد، مجید؛ عباسی‫شوازی، محمدتقی (1385)، «بررسی رابطه جامعه پذیری و نگرش دختران نسبت به ارزش­های سنتی و مدرن در زمینه روابط بین شخصی دو جنس پیش از ازدواج»، مجله مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا، سال4، ش 1، صص 1-34.

  ×   موحد، مجید؛ عنایت، حلیمه؛ عباسی‫شوازی، محمدتقی(1385)،« بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش دانشجویان به معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و چهارم، ش 2، پیاپی 47، صص147-165.

  • Blau , Peter M., Joseph E. Schwartz  (1997), “Crosscutting social circles: testing a macrostructural theory of intergroup relations”, Transaction Publishers.
  • Blau, Peter M (1976a), “Introduction: parallels and contrasts in structural Inquiries” Pp. 1–20 in Approaches to the study of social structure, edited by P. M. Blau. London, England: Open Books.
  • Blau, Peter M (1976b), “Parameters of social structure.” Pp. 220–53 in Approaches to the study of social structure, edited by P. M. Blau. London, England: Open Books.
  • Blau, Peter M (1977a), “Inequality and heterogeneity: A primitive theory of social structure”, New York: Free Press.
  • Blau, Peter M (1977b), “A macrosociological theory of social structure.” American Journal of Sociology, 83:26–54.
  • Blau, Peter M (1980), “A fable about social structure” Social Forces, 58:777–88.
  • Blau, Peter M (1981), “Diverse views of social structure and their common denominator” Pp. 1–23 in Continuities in structural inquiry, edited by P. M. Blau and R. K. Merton, Beverly Hills, CA: Sage.
  • Blau, Peter M (1994), “Structural context of opportunities”, Chicago, IL: University of Chicago Press.
  • Blau, Peter M., Terry C. Blum, and Joseph E. Schwartz (1982), “Heterogeneity and intermarriage.” American Sociological Review, 47:45–62
  • Blau, peter, M (2006), “Macrostructural theory.” Pp. 343–52 in Handbook of sociological theory, ed. by Jonathan H. Turner. Kluwer Academic/Plenum Publisher, New York.
  • Davidson, J. D. and T. Widman (2002), “The effect of group size on interfaith marriage among Catholics”, Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 41, No. 3, pp. 397-404.
  • Hwang, S.,  R. Saenz, and B. E. Aguirre (1997), “Structural and assimilationist explanations of Asian American intermarriage”, Journal of Marriage and the Family, 59(3): 758-772.
  • Knottnerus, J.D., and G. Guan (1997), “The works of Peter M. Blau: Analytical strategies, developments, and assumptions”, Sociological Perspectives, 40(1): 109-128.
  • Land, Kenneth C. and Thomas J. Fararo (2007), “Mathematical Sociology”, In : 21st century sociology: A reference handbook, Part one / coeditors in chief Clifton D. Bryant, Dennis L. Peck. Sage Publications, Inc.
  • Sager, H. A., J. W. Schofield (1980), “Classroom interaction patterns among black and white boys and girls”, Reports – Research, National Institute of Education (ED), Washington, DC.
  • Turner, Jonathan H. (2002), “The Structure of Sociological Theory”, Wadsworth Publishing  Company