طلاق و خلأهای قانون داوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق خصوصی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده

وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوت های فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصیة قرآن در سورة نساء، با بروز نشانه های اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق می شود که مورد توجه قانو نگذار می باشد؛ اگرچه نواقصی در قوانین آن موجود است. در این مقاله مبانی داوری، سیر تحول قانونگذاری در امر داوری، بررسی قانون کنونی داوری و تبیین ایرادات قانونی در حقوق ایران پرداخته شده و داوری در کشور مصر، عراق و سوریه مورد توجه قرارگرفته است. در انتهاء پیشنهاد شده که قوه قضائیه در کنار دادگاه های خانواده، به تعداد لازم شعب داوری متشکل از کارشناسان حقوقی و مشاورین خانواده و روان شناس برای کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگی تشکیل دهد.

کلیدواژه‌ها


×   استانبولی، ادیب (1997م)، الصیغ القانونیه لدعاوی الأحوال­الشخصیه، چ2، دمشق: نشر المکتبه القانونیه.
×   بنا، کمال صالح (1996م)، الصیغ القانونیه لدعاوی الأحوال­الشخصیه، چ3، قاهره: نشر المکتب الجامع الحدیث.
×   تریز، عبدالرشید (1385)، طلاق از دیدگاه اسلام، چ1، زاهدان: نشر احسان.
×   جبعی العاملی (شهید اول)، زین­الدین (1416ق)، مسالک الافهام فی الحلال و الحرام، چ1، قم: نشر معارف اسلامی.
×   حلی (محقق)، یحیی بن سعید (1405ق)، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، قم: انتشارات امیر. 
×   سمنی، حسن­علی (1990م)، الوجیز فی احوال­الشخصیه، چ1، قاهره: دارالکتب القانونیه.
×   شفقه، محمد فهر (1997م)، شرح احکام الأحوال­الشخصیه، چ1، دمشق: مؤسسة النوری.
×   طباطبایی، سید محمدحسین (1372)، المیزان فی تفسیر القرآن، چ3، قم: دارالکتب­الاسلامیه.
×   طبرسی، ابن علی الفضل بن الحسن (1995م)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چ2، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات
×   طوسی، ابوجعفرمحمد ابن الحسن (بی­تا)، التبیان، چ1، بی­جا: مکتبه الأمین.
×   عبدالحمید، نظام­الدین (1989م)، احکام انحلال عقد الزواج فی فقه­الاسلامی و القانون العرقی، چ1، بغداد: نشر بیت الحکمه.
×   عیسی الفقی، عمرو(2005م)، الموسوعه الشامله فی احوال الشخصیه، چ1، قاهره: دارالکتب القانونیه
×   قرائتی، محسن (1382)، تفسیر نور، چ5، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
×   کاتوزیان، ناصر (1374)، حقوق مدنی(خانواده)، تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا.
×   مصطفوی(علامه)، حسن (1380)، تفسیر روشن، چ1، بی­جا: مرکز نشر کتاب.
×   مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1375)، تفسیر نمونه، چ3، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
×   ناجی، محسن (1970م)، شرح قانون احوال­الشخصیه، چ1، بغداد: نشر الرابطه
×   نجفی، محمد­حسن (1994م)، جواهر الکلام فی شرایع الاسلام، چ2، بیروت: نشر دار احیاء تراث العربی.
×   هاشمی رفسنجانی، اکبر و همکاران (1377)، تفسیر رهنما، چ2، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
×   هدایت­نیا، فرج الله، (1386)، فلسفة حقوق خانواده، چ1، تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی ـ  اجتماعی زنان.