نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تاکستان

چکیده

مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزاینده طلاق است. وظیفه تأمین مالی مخارج زندگی بر عهدة زوج بوده که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و شرط پرداخت آن تمکین زوجه در برابر زوج است. اما دامنة شمول این وظیفه تا کجاست؟ چه تعداد از طلاق ها ناشی از عدم پرداخت نفقه هستند؟ برای پیشگیری از این گونه طلاق ها چه می توان کرد؟ در این نوشتار در پاسخ به این سؤالات، به مفهوم نفقه، نیازهای امروز جامعه در رابطه با مصادیق نفقه، ارتباط نفقه با طلاق، عوامل مؤثر در عدم پرداخت نفقه، تقسیم بندی گروههای فاقد توان مالی، قابلیت بیمه در حمایت از این گروهها، مطالعه تطبیقی با کشور تونس و مصر پرداخته شده است و در انتها اصلاح «قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست» برای کاهش طلاق های ناشی از عدم تأدیه نفقه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


×   انیس ابراهیم؛ منتصر عبدالحلیم؛ الصوالحی عطیه؛ احمد محمد خلف الله(1374) المعجم الوسیط، چ 5، بی جا: دفتر نشرفرهنگ اسلامی.
×   بابایی، ایرج (1385)، حقوق بیمه، چ پنجم، تهران: سمت.
×   جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین­الدین (1410ق)، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، چ 1، قم: داوری.
×   حلی (علامه)، حسن­بن یوسف بن مطهر(1413ق)، قواعدالاحکام، چ1، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
×   حلی، یحیی بن سعید، (1405ق)، الجامع للشرایع، قم: مؤسسه سید الشهدا.
×      زین­الدین، محمدامین(1413ق)، کلمةالتقوی، چ 3، بی­جا: مطبعة المهر.
×   سلار دیلمی، ابی یعلی حمزة بن عبدالعزیز(1414ق)، المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، قم: المعاونیة الثقافیة للمجمع العالمی لاهل البیت.
×   طباطبایی، سیدعلی، (1404ق)، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، قم: مؤسسه آل البیت.
×   طوسی، ابی جعفر محمدبن­الحسن (1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، چ 3، تهران: المکتبة المرتضویه لاحیا الآثار الجعفریه.
×   قاسم زاده، سید مرتضی؛ ره پیک، حسین؛ کیایی، عبدا... (1384)، تفسیر قانون مدنی، چ 2، تهران: سمت.
×   قمی، میرزا ابوالقاسم(1371)، جامع الشتات، چ 1، تهران: کیهان.
×      کاتوزیان، ناصر(1378)، قانون مدنی درنظم حقوق کنونی، چ 3، تهران: میزان دادگستر.
×   محقق اردبیلی (بی­تا)، زبدة البیان فی احکام القران، تهران: المکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.
×   مفید، محمدبن نعمان (1410ق)، المقنعه، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
×   منتظری، حسینعلی(1377)، توضیح المسائل، چ 16، قم: نشر تفکر.
×   موسوی خمینی، سیدروح ا... (1390ق)، تحریر الوسیله،  چ 2، نجف:  مطبعه الاداب.
×   نجفی، محمد حسن(1367)، جواهر الکلام، چ 3، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
×   نوری همدانی، حسین (1373)، توضیح المسائل، چ 4، قم: مؤلف.