زنان و کودکان قربانیان فرقه تروریستی منافقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه

چکیده

سازمان مجاهدین خلق در سال 1344 توسط برخی از جوانان روشنفکر با هدف براندازی حکومت تشکیل شد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عملاً مقابل انقلاب ایستادند و در سال 1360 از ایران خارج شده و جزو مخالفان انقلاب اسلامی قلمداد شدند. مسعود رجوی رهبر خودخوانده این فرقه اکثر فرماندهان سازمان را از زنان انتخاب کرده است. سازمان منافقین در سال 1368 به طور محرمانه و گسترده، اعضای خود را مجبور به طلاق های ایدئولوژیک نمود، بدین معنا که همه اعضا باید برای همیشه حق ازدواج را از خود سلب نموده و در صورت داشتن همسر، با نهایت تنفر از هم جدا شوند. طلاق اجباری مشکلات متعددی برای کودکان، زنان و مردان وفادار به این فرقه ایجاد نمود. در این مقاله با نگاهی جرم شناسانه، افکار و عقاید فرقه گرایانه این سازمان تروریستی درباره نهاد خانواده و نقض آشکار حقوق کودکان و زنان، طلاق ایدئولوژیک و آثار ناشی از این تصمیم ضد بشری و همچنین مسئولیت کیفری رهبران در مقابل دادگاههای داخلی و بین المللی بررسی شده، در نهایت نیز پیشنهادهایی مبنی بر حمایت از حقوق زنان و کودکان قربانی اهداف تروریستی و اینکه دولت ایران می تواند بر ضد فرقه منافقین نزد دادگاه های بین المللی طرح دعوی نماید، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


 • ×     تالر سینگر، مارگارت (بی تا)، فرقه­ها در میان ما: نبرد مستمر بر علیه تهدیدات پنهانشان، چ1، (ترجمه ابراهیم خدابنده)، انجمن ایران اینترلینک.

  ×     جعفری، حسن (1375)، کسبقدرت ارتقاءیاانحطاط، سوئد: چ1، (بی نا).

  ×  حسن، استفان (2008م)، گسستن بند و زنجیرها، چ1، (ترجمه پروین حاجی)، تهران: ایران پارس.

  ×     خوشحال، مهدی (1384)، شقایقهای زخمی، چ 1، آلمان، کلن: کانون  آوا.

  ×     خوشحال، مهدی (۱۳۸۳)، شانتاژ، چ 1، هلند: انجمن سیاسی فرهنگی ایران پیوند.

  ×     راستگو، علی اکبر (1382)، مجاهدینخلقدرآئینهتاریخ، چ1، هلند: آرنهم.

  ×     رضوانی، علی (بی­تا)، نقضحقوقبشردرفرقهرجوی، نامهایبهسازمانمیدلایستواچشعبهآمریکا.

  ×      سینگلتون، آن (2003م)، ارتش خصوصی صدام، چ1، ترجمه سایت ایران اینترلینک، انگلستان.

  ×     شمس حائری، هادی (1373)، بنبستانحراف، چ1، تهران: مؤسسه کیهان.

  ×     شمس حائری، هادی (1375)، مرداب، (بی نا).

  ×     شوالریاس، آلن (2001م)، زنده سوزانده شده به نام مارکس و محمد (تحقیقی بر مجاهدین خلق ایران)، تهران: (ترجمه انجمن نجات) ویرایش مرکز تحقیقات تروریسم.

  ×     فراستی، علی (1375)، مبارزهمسالمتآمیز :هماستراتژی، همتاکتیک، چ1، فرانسه: جنبش برای امنیت، عدالت و پیشرفت.

  ×     لوران، اریک، (2007م)، بوش،ایرانوبمب، چ1، (ترجمه انجمن نجات)، انتشارات Plon.

  ×     ـــــــ (1383)، برایقضاوتتاریخ، چ1، انتشارات انجمن ایران اینترلینک.

  ×     ـــــــ گزارش نیمه اول سال 2008م، چ1، (ترجمه کانون آوا) اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان ـ مرکز بایرن.

   

   

  • Ø Country Reports on Terrorism (2007), Chapter 6 -Released by the Office of the Coordinator for Counterterrorism, US, State Department Office.
  • Ø Country Reports on Terrorism (2005), Released by the Office of the Coordinator for CounterterrorismT, Chapter6: Terrorist Groups
  • Ø Country Reports on Terrorism,(2006) Released by the Office of the Coordinator for CounterterrorismT, Chapter8: Terrorist Groups avilabel: (http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2005).
  • Ø Gammonley, Denise and Sophia F. Dziegielewski (2006), Crisis Intervention Responses to ChildrenVictimized by Terrorism: Children Are Not Little Adults, Brief Treatment and Crisis Intervention, Volume 6, N.1.
  • Ø International Criminal Court (2000), Elements of Crimes, U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.2.
  • Ø Rayfer, Xavier (2007), "Alas de l’islam radical", CNRS editions.
  • Ø Rome Statute  of The International Criminal Court.
  • Ø Selbmann, Frank, Terrorism – A Case for the International Criminal Court?
  • Ø Stange, Joe (2001), Davidian Prosecutor Gets Probation, Associated Press, June 7.
  • Ø Stout, Chris E(2002), The Psychology of Terrorism: Clinical Aspects and Responses", Volume: 2, Westport, CT. Publication, USA.
  • Ø The Convention on the Rights of the Child (CRC)