طلاق و لایحه حمایت خانواده با تأکید بر پیشگیری از طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترا و عضو هیأت علمی دانشگاه المصطفی العالمیه

چکیده

خانواده یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است و تغییر و تحولات آن بر اجتماع نیز تأثیرگذار است. لذا باید مورد توجه خاص حکومت ها قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر در خانواده، مسأله طلاق است که پیامدهای آن بر حوزه های مختلف حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … نمود پیدا می کند. بدین جهت قوه قضائیه جهت رفع اشکالات حقوقی مربوط به خانواده ها، لایحه حمایت خانواده جدیدی را تقدیم مجلس نمود. این لایحه علاوه بر رفع اشکالات قانون گذشته پیشنهادهای جدیدی در راستای استحکام خانواده بیان می نماید. در این نوشتار برخی مواد لایحه به خصوص مواد مربوط به پیشگیری از طلاق و اجرای طلاق از قبیل صلاحیت دادگاه خانواده، هزینه دادرسی و تقدیم دادخواست مورد نقد و بررسی قرار گرفته، خلاءهای آن تبیین شده و پیشنهاداتی در راستای اصلاح قوانین و اقدامات اجرایی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


×   ابن براج، قاضی (بی تا)، المهذب، قم: جامعه مدرسین.
×   ابن منظور، جمال الدین محمدبن مکرم (1408 ق)، لسان العرب، چ 1، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
×   اصفهانی، سید ابوالحسن (بی تا)، وسیلة النجا‌ة، قم: مهر استوار.
×   امامی، سید حسن (1378)، حقوق مدنی، چ 13، تهران: انتشارات اسلامیه.
×   بهرامی، بهرام (1385)، آیین دادرسی مدنی علمی کاربردی، تهران: نگاه بینه.
×   بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین بن علی (1414 ق)، السنن الکبری، چ 1، بیروت: دارالکتب العلمیه.
×   جبعی عاملی (شهید اول)، محمد بن جمال الدین (1378)، اللمعة الدمشقیه، قم: دار الفکر.
×   جزیری، عبد الرحمن (1419ق)، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت: دارالثقلین.
×   جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1370)، ترمینولوژی حقوق، چ 5، تهران: کتابخانه گنج دانش.
×   حبیبی تبار، جواد (1386)، گام به گام با حقوق خانواده، چ 3، قم: گام به گام.
×   حجتی اشرفی، غلامرضا (1365)، مجموعه­ کامل قوانین و مقررات حقوقی، چ 3، تهران: کتابخانه­ گنج دانش.
×   حر عاملی، محمدبن حسن (1414 ق)، وسایل الشیعه، چ 2، قم: موسسة آل البیت لاحیاء التراث.
×   حکیم، سید محسن (1372)، منهاج الصالحین، با حواشی آیت ا... سید محمد وحیدی، قم: مطبعةالصدر.
×   حلی، محمد بن ادریس (1417 ق)، السرائر، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
×   حلی،حسن بن یوسف بن مطهر (1419ق)، مختلف الشیعه، چ1، قم: موسسة النشر الاسلامی.
×   رازی، فخرالدین (1411 ق)، مفاتیح الغیب التفسیر الکبیر، چ 1، بیروت: دار الکتب العلمیه.
×   زمخشری، محمود بن عمر (1413 ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، قم: نشر البلاغه.
×   سیاح، احمد (1354)، فرهنگ جامع، چ 8، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
×   شمس، عبدا.. (1384)، آیین دادرسی مدنی، چ 7، تهران: دارک.
×   صدرزاده­ افشار، سید محسن (1380)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه­های عمومی و انقلاب، چ 6، تهران: جهاد دانشگاهی.
×   طاهری، حبیب­الله (بی­تا)، حقوق مدنی 5، چ 1، قم: جامعه مدرسین.
×   طوسی، محمد بن حسن (1342)، النهایه، تهران: دانشگاه تهران.
×   طوسی، محمد بن حسن (1387 ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، قم: المکتبة المرتضویه.
×   طوسی، محمد بن حسن (1390 ق)، الاستبصار، چ 3، تهران: دارالمکتب الاسلامیه.
×   عکبری البغدادی «شیخ مفید»، محمد بن ­محمد بن نعمان (1417 ق)، المقنعه، چ 4، قم: موسسة النشر الاسلامی.
×   علم الهدی، سید مرتضی (1415 ق)، الانتصار، چ 1، قم: موسسة النشر الاسلامی.
×   کاتوزیان، ناصر (1375)، حقوق مدنی خانواده، چ 4، تهران: شرکت انتشار.
×   کاتوزیان، ناصر (1386)، توجیه ونقد رویه­ قضایی، چ 3، تهران: پایدار.
×   کلینی، محمد بن یعقوب (1367)، کافی، چ 3، قم: دار الکتب الاسلامیه.
×   محقق داماد، سید مصطفی (1376)، بررسی فقهی حقوق خانواده، چ 6، تهران: نشر علوم اسلامی.
×   مدنی، سید جلال الدین (1387)، رویه­ قضایی، چ 9، تهران: پایدار.
×   معلوف، لویس (1973 م)، المنجد فی اللغة و الاعلام، چ 23، بیروت: دارالمشرق.
×   موسوی خمینی، سید روح ا... (1403 ق)، تحریر الوسیله، چ 4، تهران: مکتبة الاعتماد.
×   موسوی خویی، سید ابوالقاسم (1410 ق)، منهاج الصالحین، چ 28، قم: مدینة العلم.
×   یعقوبی اصفهانی، سیف ا… (1414 ق)، نظام الطلاق، تقرایرات درس خارج آیت ا... سبحانی، چ1، قم: موسسة الامام الصادق(ع). 
×   ــــــــــــــ (1371)، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، تهران: معاونت قضایی قوه قضائیه روزنامه رسمی کشور.