دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، آذر 1394، صفحه 1-254 
اقتصاد و باروری (نظریه ها و نقدها)

صفحه 213-244

محمدجواد محمودی؛ مهدی احراری؛ علی نیکونسبتی