دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، خرداد 1395، صفحه 1-168 
عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر در مدیریت بدن در میان زنان شهر کاشان

صفحه 59-83

10.22095/jwss.2016.33829

اسداله بابایی فرد؛ فاطمه منصوریان راوندی؛ نفیسه ذوالفقاری


بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق عاطفی (مطالعه ی موردی متأهلین شهر شیراز)

صفحه 85-108

10.22095/jwss.2016.33833

مسعود حاجی زاده میمندی؛ جواد مداحی؛ یزدان کریمی؛ الهه حدت؛ ملینا غروری