انگاره های مصرف فرهنگی در بین زنان استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقاله ی پیش رو، بر اساس رویکرد سیری ناپذیری کاتز-گرو و سالیوان و با روش پیمایشی، ضمنِ موشکافی ساختار ذائقه ی زنان استان قم، رابطه ی عوامل مرتبط با انگاره های مصرف فرهنگی در بین 532 نفر از آنها را بررسی می کند. نتایج نشان داد که از نظر مؤلفه های انگاره ی مصرف (یعنی تنوع و فراوانی)، زنان استان قم را می توان در دو سنخ جای داد؛ از نظر تنوع فعالیت فرهنگی، زنان این استان کم مصرف اند و در فرهنگ سطح پائین یعنی در 1 تا 3 فعالیت فرهنگی شرکت دارند. از نظر فراوانی فعالیت فرهنگی، زنان استان قم هیچ مصرف فرهنگی ندارند و فراوانی فعالیت فرهنگی آنها در حد صفر است. همچنین، مهم ترین تعیین کننده های هم تنوع و هم فراوانیِ مصرف فرهنگی زنان در این استان، سرمایه ی اقتصادی، سرمایه ی انسانی، سن، وضع تأهل و وضعیت اشتغال بودند. نتایج دلالت بر آن دارد که بیشتر زنان استان قم هنوز به درجه ی مصرف کننده ی فرهنگِ سطح متوسط (مرد مپسند) و در مرحله ی بالاتر، مصرف کننده ی سیری ناپذیر نرسیده و انگاره ی مصرف فرهنگی آنها محدود به هیچ مصرفی و تک مصرفی و به عبارتی فرهنگ سطح پائین است.

کلیدواژه‌ها


 • ×   موحد، مجید، محمد تقی عباسی شوازی، و ندا مرحمتی. «رسانه، جنسیت و مصرف‌گرایی: مطالعه رابطه استفاده از رسانه‌های جمعی با تمایلات مصرف‌گرایانه دختران و پسران جوان در شهر شیراز»، مطالعات راهبردی زنان، سال 12، ش47، (1389).

  • Ø Bergonzi, L. & J. Smith (1996). "Effects of Arts Education on Participation in the arts". Washington, D.C., National Endowment for the Arts.
  • Ø British Academy (2010). Understanding Cultural Omnivores. In: ESRC/AHRC project, Social Status, Lifestyle and Cultural Consumption, http://users.ox.ac.uk/~sfos0006/omnivores.html.
  • Ø Ewoudou, Jacques (2008). Understanding Culture Consumption in Canada. Statistics Canada, Culture, Tourism and the Centre for Education Statistics Division, June, Catalogue no. 81-595-M No. 066.
  • Ø Jæger, Mads Meier & Tally Katz-Gerro, (2008). The Rise of the Cultural Omnivore 1964-2004. Danish National Centre for Social Research, RESEARCH DEPARTMENT OF SOCIAL POLICY AND WELFARE SERVICES.
  • Ø Katz-Gerro, T. "Highbrow Cultural Consumption and Class Distinction in Italy, Israel, West Germany, Sweden and United States". Social Forces, Vol. 81, No. 1, (2002).
  • Ø Katz-Gerro, Tally & Oriel Sullivan. "Voracious Cultural Consumption: The intertwining of gender and social status". Time Society, VOL. 19 No. 2 (2010).
  • Ø Kracman, K. (1996). The Effect of School-Based Arts Instruction on Attendance at Museum and the Performing Arts. Poetics, 24.
  • Ø Lundgren, Gabriella (2010). The manuscript of consumption: illustrating consumption patterns in five acts. University of Gothenburg, School of Business, Economics and Law.
  • Ø Peterson, Richard A. "Patterns of Cultural Choice", American Behavioral Scientist, Vol. 26, No. 4, (1983).
  • Ø Peterson, Richard A. "The Shift toward Omnivorous Taste: Ideas, Evidence, and Prospects". Sociologie et Sociétés, Vol. 36, no 1, (2004).
  • Ø Peterson, Richard A. & M. Kern, Roger "Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore". American Sociological Review, Vol. 61, (October).
  • Ø Tally, Katz-Gerro & Oriel Sullivan (2007). The Omnivore Thesis Revisited: Voracious Cultural Consumers. European Sociological Review, Vol. 23, No. 2.
  • Ø Tally, Katz-Gerro & Oriel Sullivan (2006). Voracious Cultural Participation: Reinforcement of Gender and Social Status. November, http://soc.haifa.ac.il/~tkatz/thefiles/katz_sullivan_bjs_abs.pdf.
  • Ø Virtanen, Taru (2007). Dimensions of Taste for Cultural Consumption – A Cross-Cultural Study on Young Europeans. Economic Sociology/Turku School of Economics and Business Administration, Finland.
  • Ø Warde, Alan, Lydia Martens, & Wendy Olsen, Consumption and the Problem of Variety: Cultural Omnivorousness, Social Distinction and Dining Out. Sociology, Vol. 33, No. 1, (1999).
  • Ø Widdop, Paul & David Cutts (2011). Cultural Consumption in Scotland: Analysis of The Scottish Houshold Survey Culture Module. Scottish Government Social Research.
  • Ø Zukin, Sharon & Smith Maguire, Jennifer "Consumers and Consumption". Annual Review of Sociology, Vol. 30, (2004).