اقتصاد و باروری (نظریه ها و نقدها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

در این مقاله تلاش می شود، با بررسی نظریه های مهم اقتصادی در موضوع باروری از زمان آدام اسمیت تا دوران معاصر، تقسیم بندی مناسبی از این نظریه ها ارائه شود. بر اساس یافته های این پژوهش، تقسیم بندی این نظریه ها به خرد و کلان بهترین تقسیم بندی برای این موضوع است و نظریه های خرد استحکام نظری بیشتری دارند. با این حال، نظریه های خرد نیز کلیت یکپارچه ای نیستند و تفاوت های فراوانی بین آنها وجود دارد. از سوی دیگر، عموماً به نظریه های اقتصادی و از جمله نظریه های اقتصادی در موضوع باروری انتقادی مهم مبنی بر نادیده گرفتن نقش نهادها وارد است. در واقع، مطالعات گوناگون نهادگرایان و اندیشمندان علوم شناختی نشان می دهد که فرض عقلانیت کامل که سنگ بنای رویکرد اقتصادی است، فرض درستی نیست؛ لذا در تحلیل رفتار افراد باید به عواملی مانند فرهنگ، ایدئولوژی، عرف و غیره که نهادگرایان آنها را ذیل عنوان نهاد تعریف می کنند، توجه کرد. امری که در تحلیل باروری نیز باید به آن توجه شود. بررسی های گوناگونی نشان داده اند که نهادها نقش مهمی بر باروری دارند و این در حالی است که در تحلیل های اقتصادی از این مسئله غفلت می شود.

کلیدواژه‌ها


 • ×    باربر، ویلیام جی 1370. سیر اندیشه­ی اقتصادی، ترجمه­ی حبیب ا.. تیموری، جامعه و اقتصاد.

  ×    حسینی، حاتم1390. جمعیت­شناسی اقتصادی اجتماعی و تنظیم خانواده، همدان، دانشگاه بوعلی سینا.

  ×   گیلیس، مالکوم، دوایت اچ. پرکینز، مایکل رومر و دانلد آر. اسنودگراس 1385. اقتصاد توسعه، ترجمه­ی غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نی.

  • Abo-Zaid, Salem (2013). The Effects of Macro-economic Aggregates on Fertility Decisions: Evidence from U.S. Annual Data, Working paper, Department of Economics, Texas Tech University.
  • Abu-Musa, Antoine. "Effect of war on fertility: a review of the literature, Ethics", Bioscience and Life, Vol. 3, No, 2, (2008).
  • Bechtel, William, Adele, Abrahamsen, George, Graham, (1999). The Life of Cognitive Science, in: Blackwell Companion to Cognitive Science        
  • Becker, Gary S. "Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior, The Journal of Political Economy, Vol. 101, No. 3, (1993).
  • Birdsall, Nancy, (1988). Economic Approaches to Population Growth, Hand Book of Development Economics, Vol. I, Elsevier
  • Bhattacharya, Joydeep & Shankha Chakraborty, "Fertility choice under child mortality and social norms", Economic Letters, Vol. 115, (2012).
  • Buber, Isabella & Katrin, Fliegenschnee, (2011). Are you ready for a Child?  Methodological Triangulation on Fertility Intentions in Austria, Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences
  • Coase, Ronald. "The Task of the Society", Opening Address to the Annual Conference, ISNIE Newsletter, Vol.2, No.2, (September 17, 1999).
  • Coccia, Mario. "Driving forces of technological change, The relation between population growth and technological innovation", Analysis of the optimal interaction across countries, Technological Forecasting & Social Change, Vol. 82, (2014).
  • Easterlin, Richard A., (1978). The Economics and Sociology of Fertility, A Synthesis, in: C.Tilley, ed, Historical Studies of Changing Fertility, NJ: Princeton University Press.
  • Easterlin, Richard A., (1973). The Economics and Sociology of Fertility, A Synthesis, Revised Version, University of Pennsilvania.
  • Easterlin, Richard A., (1969) (a). Population, in Nell Chamberlain, Survey of Contemporary Economics, Irwin, Homewood.
  • Easterlin, Richard A., (1969) (b). Toward a Socioeconomic Theory of Fertility: A Survey of Recent Research on Economic Factors in American Fertility, in J E - - Ehram, Lesli Corsa and Ronald Freedman, editor, Fertility and Family Planning: A World View, University of Michigan Press.
  • Fulop, Marcel. The American Economist, Vol. 21, No. 1, (1977).
  • Friedman, Debra, Michael, Hechter, Satoshi, Kanazawa. "A Theory of the Value of Children", Demography. Aug 94, Vol. 31 Issue 3, (1994).
  • Guinnane, Timothy W. "The Historical Fertility Transition: A Guide for Economists", Journal of Economic Literature, Vol. 49, No. 3, (2011).
  • Gustafsson, Siv & Adriaan, Kalwij, (2006). Fertility Decisions: Economic Theory, Emprical Analysis and Policy Relevance, in, Education and Postponement of Maternity, edited by, Siv Gustafsson and Adriaan Kalwij.
  • Hodgson, Geoffrey M. "What Are Institutions?" Journal of Economic Issues, Vol. XL, No.1, (2006).
  • Jameson, Kenneth P. "Has Institutionalism Won the Development Debate?" Journal of Economic Issues; Vol. 40, No. 2, (2006).
  • Johnson, David & Guyonne, Kalb, (2002), Economic Analyses of Families: Existing Research Findings, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, Melbourne Institute, Working Paper No. 27/02.
  • Jones, Larry E., Alice, Schoonbroodt, Michèle, Tertilt, (2010), Fertility Theories: Can They Explain the Negative Fertility-Income Relationship? NBER Chapters, in: Demography and the Economy, pages 43-100 National Bureau of Economic Research, Inc.
  • Klein, peter, G. (1999). New Institutional Economics, in Encyclopedia of Law and Economic, Edited by Boudewijn and Grrit De Geest, Edward Elgar.
  • Kendzia, Michael J & Klaus Zimmermann, F, "Celebrating 150 Years of Analyzing Fertility Trends in Germany", Institute for the Study of Labor, Discussion Paper No. 6355, (2012).
  • Leibenstein, Harvey, "Economic Decision, Theory and Human Fertility Behavior: A Speculative Essay", Population and Development Review, Vol. 7, No. 3, (1981).
  • Leibenstein, Harvey, "The Economic Theory of Fertility Decline", The Quarterly Journal of Economics, Vol. 89, No. 1, (1975).
  • Livi Bacci, MassiMo, "Low Fertility in Historical Perspective", Population and Development review, Vol. 38, (2012).
  • Lundberg, Shelly & Robert A, Pollak, (2007). The American Family and Family Economics, IZA Discussion Paper No. 2715.
  • Macdonald, Peter, "Gender Equity, Social Institutions and the Future of Fertility", Journal of Population Research, Vol. 17, No. 1, (2000).
  • McNicoll, Geoffrey, (1994). Institutional analysis of fertility,’ in Population, Economic Development, and the Environment, ed. Kerstin Lindahl-Kiessling and Hans Landberg, Oxford: Oxford University Press.
  • McNicoll, Geoffrey "Institutional determinants of fertility change" Population and Development Review, Vol. 6, No.3 (1980).
  • Melser, Derek, (2004). The Act of Thinking, The MIT Press.
  • Macunovich, Diane J, (2003). Economic Theories of Fertility, Chapter 6 in Economics of Gender and the Family, edited by Karine Moe,  Blackwell Publishers.
  • Macunovich, Diane J, "Fertility and the Easterlin hypothesis
  • An assessment of the literature", Journal of Population Economics, Vol. 11, (1998).
  • Malthus, (1821). An Essay on the principle of Population, First Edition Macmillan company Reprint 1909.
  • North. Douglas's, (2000). The New Institutional Economics and Third World Development, Edit by J. Harris, Hunter, International Ltd.
  • Prettner, Klaus, David E, Bloom, & Holger, Strulik. "Declining fertility and economic well-being: Do education and health ride to the rescue?" Labour Economics, Vol. 22, (2013).
  • Ranson, Baldwin. "Heterodox Theoretical Convergence: Possibility or Pipe Dream?" Journal of Economic Issues; Vol. 41, No. 1, (2007).
  • Rutherford, Macolm. "Institutional Economics: Then and Now", The Journal of Economic Perspectives, Vol.15 No.3, (2001).
  • Sanderson, Warren C. "On Two Schools of Economics of Fertility", Population and Development Review, Vol. 2, No. 3/4, (1976).
  • Schultz, T. Paul (2008). Population Policies, Fertility, Women's Human Right and Child Quality, in, Handbook of Development Economics, Vol. 4, Edited by, T. Paul Schultz and John Strauss, Elsevier.
  • Schultz, T. Paul (2001). The Fertility Transition: Economic Explanations, Working Paper, Yale University.
  • Schumpeter, Joseph, A. (1981). History of Economic Analysis, Routledge.
  • Smith, A. (1776).  An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, University of Chicago Press.
  • Strulik, H., K. Prettner, A. Prskawets. "The past and future of Knowledge-based growth", Journal of Economic Growth, Vol. 18, (2013).
  • Yoosik, Youm, (2011). A Network Approach to the Economic Models of Fertility, RIETI Discussion Paper Series 11-E-062.