تجربه ها و انگیزه های دختران از مدیریت بدن در شهرستان رضوانشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیادر دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مختلفی که در جهان رخ داده است مانند تغییرات جمعیت شناختی، جنبش های فمنیستی، رشد مصرف گرایی و حرکت به سمت مدرنیته، بدن را به یک موضوع مهم در مطالعات اجتماعی تبدیل کرده است این پژوهش به دنبال دستیابی به انگیزه ها و تجربه های دختران، قبل و بعد از مبادرت به مدیریت بدنشان است. مراد از مدیریت بدن در این پژوهش جراحی های زیبایی (بینی)، رژیم های لاغری و آرایش های غیرمتعارف است. در این پژوهش نظریات مبادله، نظریه ی گیدنز، نظریات فمینیستی و نظریه ی وبلن در ایده سازی و حساسیت نظری به محقق کمک کرده اند. یافته های این تحقیق که به روش کیفی (مردم نگاری) و با تکنیک مصاحبه ی 18 ساله ی شهرستان رضوانشهر انجام شده است، حاکی - عمیق با 21 نفر از دختران 29 است که در شرایطی کنونی جامعه و با توجه به اینکه زیبایی به یکی از اصلی ترین معیارها و ملاک های قضاوت در مورد دختران چه در عرصه های اجتماعی و چه در فرصت های ازدواج بدل شده است و دختران تحقق بسیاری از خواسته های خود را تنها در گرو زیباتر شدن و نزدیک شدن به الگوهای تبلیغ شده در رسانه ها و کسب اعتماد به نفس می دانند، آنها اتخاذ چنین تصمیمی از سوی خود را آگاهانه ترین و مناسب ترین انتخاب می دانند. آنان قبل از اقدام به مدیریت بدن از خود ناراضی بوده و با طرد از سوی گروه های مختلف مواجه می شده اند. دختران بیان کرده اند که بعد از مدیریت بدنشان اعتماد به نفسشان به دلیل زیبایی که کسب کرده اند افزایش یافته و در زمینه های اجتماعی موفق تر بوده اند و به همین خاطر احساس رضایت و آرامش می کنند.

کلیدواژه‌ها


 • ×   آزاد ارمکی، تقی و حسن چاوشیان،. «بدن به مثابه رسانه هویت»، جامعه­شناسی ایران، ش4، (1381).

  ×   اباذری، یوسف و نفیسه حمیدی. «جامعه­شناسی بدن و پاره‌ای مناقشات»، پژوهش زنان، دوره 6، ش4، (1387).

  ×   ادیبی، حسین و عبدالمعبود انصاری 1383. نظریه­های جامعهشناسی، تهران، دانژه.

  ×   اسـکید مـور، ویلیام 1375. «نظریه‌های جامعه‌شناسی، تفکر نظری در جامعه‌شناسی»، ترجمه‌ی علی­محمد حاضری و دیگران، تهران، تابان.

  ×   بلالی ، اسمائیل ؛ افشار کهن ، جواد . « زیبایی و پول : آرایش و جراحی » . فصلنامه مطالعات راهبردی زنان ، سال دوازدهم ، شماره 47 ، 1389.

  ×   پوریوسفی، حمید. «بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر الگو پذیری رفتار اجتماعی دختران»، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال 3، ش 1، (1388).

  ×   تنهایی، حسین ابوالحسن  1374. درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه شناسی، مرندیز.

  ×   خادمیان، طلیعه 1388. سبک زندگی و مصرف فرهنگی، تهران، جهان کتاب.

  ×   دوبووار، سیمون 1380. جنس دوم، ترجمه‌ی قاسم صنعوی، تهران، توس.

  ×   ذﻛﺎﺋﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﻴد. «ﺟﻮاﻧﺎن، ﺑﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻨﺎﺳﺐ»، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، ﺳﺎل 1، (1386).

  ×   صمدی، سعید. «ورود به بازار 2 میلیارد دلاری لوازم آرایشی ایران. تنگناها و راهکارها»، توسعه مهندسی بازار، سال 3، ش 12، (1388).

  ×   فاتحی ، ابوالقاسم و اخلاصی ، ابراهیم .  (1387) ، مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی،  فصلنامه علمی و پژوهشی شورای فرهنگی و اج زنان ، سال : 9- 42 .

  ×   فاضلی، محمد. ۱۳۸۲. مصرف و سبک زندگی، قم، صبح صادق.

  ×   فریدمن، جین 1375. فمنیسم، ترجمه‌ی فیروزه مهاجر، تهران، آشیان.

  ×   فکوهی، ناصر. «پاره‌های انسان شناسی»، مجموعه مقاله‌های کوتاه، نقدها و گفت­وگوهای انسان شناختی، تهران، نی (1385).

  ×   فوکو، میشل 1388. مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ترجمه‌ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران، نی.

  ×   قاسمی ، سمیه . ( 1389 ) ، عوامل موثر بر گرایش افرد به جراحی زیبایی با تاثیر بر جنسیت ( مطالعه موردی زنان و مردان 18-55 ساله تهران ) . پایان نامه کارشناسی  ارشد

  ×   کرایب، یان 1378. نظریه‌های مدرن در جامعهشناسی از پارسونز تا هابرمارس، ترجمه‌ی محبوبه مهاجر، سروش.

  ×   گرنت، تونی 1382. ‌زن بودن، ترجمه‌ی فروزان گنجی زاده، تهران، جاوید.

  ×   گیدنز، آنتونی 1378. تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه­ی ناصر موفقیان، تهران، نی.

  ×   -----  1377. پیامدهای مدرنیته، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، تهران، مرکز.

  ×   -----  1384. چشم اندازهای جهانی، ترجمه‌ی محمد رضا جلایی پور، تهران، طرح نو.

  ×   لوپز، خوزه و جان اسکات 1385. ساخت نظریه اجتماعی، ترجمه­ی حسین قاضیان، تهران، نی.

  ×   محمد پور، احمد و مریم بهمنی. «زنان، پاساژ و مصرف نشانه‌ها»، مطالعات راهبردی زنان، (1389).

  ×   مصطفایی، مهریار. «صنایع فرهنگی، رسانه و تبلیغات»، مدیریت، دانشگاه آزاد اراک، (1389).

  ×   موحد ، مجید و حسینی ، مریم . (1391) ، مطالعه عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با مدیریت چهره درمیان دختران جوان ، فصلنامه علمی – پژوهشی جامعه شناسی زنان ، سال سوم ، شماره دوم  

   

  ×   موسوی زاده، سید مهدی و دیگران. «ارزیابی گرایش و انگیزه‌های بیماران زن در جراحی زیبایی»، پژوهنده، سال 14، ش 6، (1388).

  ×   وبلن، تورشتاین ۱۳۸۳. نظریه طبقه تنآسا، ترجمه‌ی فرهنگ ارشاد، تهران، نی.

  ×   ویلفورد، ‌اریک 1374. ایدئولوژی‌های سیاسی، ترجمه‌ی م.قائد،‌ تهران، مرکز.

  • Ø Featherstone,M, “Consumer Culture and Postmodernism”, London Journal of Sociology, vol 85, No. 9, (1991).
  • Ø Mazuor, Allan, “us.trends in feminine beauty and over Adeption ”the journal of sexresearch. vol. 22 ,No.3 , (1988).
  • Ø Peiss,Kathy ,(1996). “Feminism and the history of the face.”{ e.d}.R. chatzki,theodor. natter ,wolfgang.body and political body. newYork : Guilford publication.
  • Ø Shilling,Chris (1993). “Body and Social Theory”, London, Sage Publication