دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، شهریور 1395، صفحه 1-152 
بررسی راهبردهای سیاست اشتغال در حوزه‌ی مادری در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 7-31

10.22095/jwss.2016.44412

راحله کاردوانی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ عزت السادات میرخانی؛ سیدمهدی سجادی