دوره و شماره: دوره 26، شماره 101، آذر 1402، صفحه 1-177 
تجربه زیسته زنان بی‌خانمان معتاد شهر تهران از هویت اجتماعی(مطالعه پدیدارشناختی)

صفحه 7-32

10.22095/jwss.2024.417585.3317

پروانه دانش؛ حمید عبداللهیان؛ محمدجواد زاهدی؛ عاصفه توکلی خمینی