مطالعه انتظارات شغلی دختران نوجوان یزدی: شرایط و زمینه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

کار به‌عنوان یکی از اشکال رفتار انسانی در قالب فرهنگ حیات معنا پیداکرده است و تاریخچه زندگی انسان، نشان­دهنده اهمیت کار و انتخاب شغل است. فرآیند انتخاب شغل سال­ها قبل از پایان تحصیلات دبیرستان آغاز می­شود و تا انتخاب شغل واقعی ادامه می­یابد. بنابراین، تحقیق حاضر به بررسی فهم شکل­گیری انتظارات شغلی دختران نوجوان یزدی پرداخته ­است. روش پژوهش حاضر کیفی است و پژوهشگر در آن به دنبال واکاوی و استخراج بسترهای زمینه­ساز انتظارات شغلی دختران و موانع آن است. مشارکت­کنندگان در این پژوهش را 15 نفر از دختران نوجوان در مرحله انتخاب رشته با دامنه سنی بین 15-16 سال (پایه نهم و دهم) تشکیل می­دهند و گردآوری اطلاعات با استفاده از روش مصاحبه انجام شد. سپس با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی یافته­ها تحلیل و پردازش شدند. یافته­ها در قالب 13 مقوله اصلی ازجمله مخالفت والدین، دوستان مخالف، هژمونی مجازی، منفی­گرایی نسبت به بسترهای موجود، حصار در عادت­واره­های محدود، نظام آموزشی ناکارآمد و فرسودگی شغلی ارائه شد. مقوله هسته با عنوان هراس از ناکامی شغلی استخراج و بر اساس آن مدل پارادایمی و نظریه زمینه­ای ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات