اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالحسین خسروپناه

فلسفه استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

khosropanahdezfuligmail.com

سردبیر

دکتر محمد جواد جاوید

حقوق، جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

jjavidut.ac.ir

معاون سردبیر

دکتر شهربانو پاپی نژاد

جامعه شناسی دکتری جامعه شناسی

sh_papynezhadyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سوسن آل رسول

عرفان اسلامی استاد دانشگاه آزاد اسلامی

s_alerasoulkiau.r.ac

دکتر علی اکبر ایزدی فر

حقوق استاد دانشگاه مازندران

ali85akbayahoo.com

دکتر شهلا باقری میاب

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه خوارزمی

sbagherikhu.ac.ir

دکتر اسماعیل بلالی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

balali_eyahoo.com

دکتر محمدحسین پناهی

جامعه شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

mpanahigmail.com

دکتر احمد حاجی ده آبادی

حقوق دانشیار دانشگاه تهران

adehabadiut.ac.ir

دکتر فریبا حاجیعلی

فقه و حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه الزهراء

faribahajyahoo.com

دکتر محمد سعید ذکایی

جامعه شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

saeed.zokaeigmail.com

دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی

حقوق استاد دانشگاه تهران

ashiraviut.ac.ir

دکتر سعیدرضا عاملی رنانی

جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

ssameliut.ac.ir

دکتر محمدرحیم عیوضی

جامعه شناسی استاد دانشگاه شاهد

ra.eivaziyahoo.com
0000-0003-2635-7262

دکتر محمدباقر علیزاده اقدم

جامعه شناسی استاد دانشگاه تبریز

m_alizadehtabrizu.ac.ir

دکتر فتحیه فتاحی زاده

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه الزهراء

f_fattahizadehalzahra.ac.ir

دکتر محمد تقی کرمی قهی

فلسفه دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

mt.karamiyahoo.com

دکتر مجید معارف

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه تهران

maarefut.ac.ir