دوره و شماره: دوره 25، شماره 97، آذر 1401 
عارضه‌یابی و تحلیل نظام حکمرانی امور خانواده در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 38-72

10.22095/jwss.2023.305774.2805

محمدصالح طیب نیا؛ مهدی ستوده فر؛ مسعود شکری خیادانی؛ سهراب هاشمی نژاد


گونه شناسی تجربه زیسته زنان حاشیه نشین از امنیت

صفحه 99-140

10.22095/jwss.2023.387996.3193

فهیمه کریمی مهر؛ علی ربیعی؛ شهناز صداقت زادگان؛ فیروز راد