مهاجرت شغلی مردان به کشورهای دیگر و تجربه زیسته بارداری همسران جامانده در شهر لار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

مهاجرت‌های شغلی مردان به سایر کشورها می‌تواند بر نرخ باروری در سطح کلان و سطح فردی تأثیرگذار باشد. با توجه به روند نزولی نرخ باروری توجه به این پدیده از منظر تأثیرش بر احتمال باروری زنان جامانده از مهاجرت و مشکلات پس از بارداری آنها حائز اهمیت است. مهاجرت بین المللی کاری مردان یکی از مهم­ترین  عوامل اثرگذار بر شرایط زنان جامانده، به ویژه در دوره بارداری که مادر نیازمند به مراقبت ویژه از جنین و سلامت خویش است، می­باشد. چنین اثراتی در محیط­هایی با امکانات زیرساختاری کمتر و فرهنگ سنتی­تر دو چندان می­شود. پژوهش حاضر به‌منظور شناخت همه‌جانبه و عمیق تجربه­ی زیسته بارداری زنان جامانده از مهاجرت همسر، با روش پدیدارشناسی انجام شده است و جهت فهم و درک این تجربه با 14 نفر از زنان شهر لار در استان فارس که همسرشان به جهت امور شغلی به کشورهای دیگر مهاجرت نموده‌اند، مصاحبه شده است.داده­ها با روش مصاحبه­ی نیمه ساختاریافته و عمیق گردآوری، سپس با کمک روش تحلیل کلایزی تحلیل شدند. بر اساس محتوای مصاحبه­ها و خوشه­بندی تم­ها، می­توان ساختار کلی تجربه­ی زیسته و ادراک این زنان از فرایند باروری را ذیل دو مضمون اجتماعی و مضمون زیست-روان شناختی  تحلیل و بازنمایی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • امامی سیگارودی، عبدالحسین و دیگران، (1391).«روش‌شناسی تحقیق کیفی: پدیدار­شناسی»، پرستاری و مامایی جامع­نگر، س 22، ش 68.
 • استعلاجی، علیرضا و ابراهیم فتحی نیا، (1396).«تأثیر مهاجرت­های بین­المللی و وجوه ارسالی بر اقتصاد کشورها (موردپژوهش: کشور هند)»، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، س 9، ش 3.
 • اکبری پوررنگ، محمد و سمیرا پور، (1400). تحلیل داده­های کیفی با رویکرد پدیدارشناسی، بیرجند: دانشگاه بیرجند.
 • بک، چریل تاتانو، (1400). مقدمه‌ای بر پدیدارشناسی با تمرکز بر روش‌شناسی، ترجمه­ی الهام ابراهیمی و سید محسن علوی پور، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 • بودلایی، حسن، (1395). روش تحقیق پدیدارشناسی، تهران: انتشارات اندیشه احسان.
 • ترابی، فاطمه و رضا شیدانی، (1398).«بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان 49 -15 ساله ساکن شهر تهران به فرزندآوری کمتر»، مطالعات زن و خانواده، د 7، ش 2.
 • خانی، فضیله، (1383).پی آمد مهاجرت انفرادی مردان بر کارکرد زنان در مناطق روستایی (مطالعه‌ی موردی روستاهای بندپی شرقی، مازندران)، مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، س 2، ش 4.
 • راد، فیروز و حمیده ثوابی، (1394).«بررسی گرایش به باروری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی زنان متأهل 50-15ساله ساکن شهر تبریز)»، مطالعات زن و خانواده، د 3، ش 1.
 • رستم علیزاده، ولی الله و قربان حسینی،(1395).« مهاجرت روستایی در ایران و پیامدهای آن بر جامعه روستایی»،راهبرد فرهنگی و اجتماعی،د 5، ش 191.
 • کمال، حمیرا، (1383). بررسی آثار تاریخی و هنری (درون‌شهری و برون‌شهری)، شیراز: انتشارات نوید شیراز، چاپ اول.
 • محمودیان، حسین، (1379).«پژوهشی در زمینه‌های نظری و نتایج تجربی مهاجرت و باروری»، نامه علوم اجتماعی، ش 15.
 • محمودیان، حسین و رضا نوبخت، (1389).«مذهب و باروری: تحلیل رفتار باروری گروه‌های مذهبی سنی و شیعه شهر گله‌دار استان فارس»، مسائل اجتماعی ایران، س 1، ش 1.
 • موسوی، پانته آ، (1396). ساختار عاملی مدل همدلی بر اساس پرسش‌نامه‌ی بهره‌ی همدلی در یک نمونه بزرگ‌سال ایرانی: تازه‌های علوم انسانی، س 19، ش 1.
 • نیازی، محسن و دیگران، (1394).«فرا تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر در ایران»، توسعه و رفاه اجتماعی، س 7، ش 29.
 • وطن‌خواه نوغانی و دیگران، (1397).«شناسایی مهم‌ترین اثرات مهاجرت انفرادی مردان سرپرست خانوار بر زنان روستایی (موردمطالعه: شهرستان مشهد)»، پژوهش‌های روستایی، د 9، ش 1.
 • وثوقی، محمدباقر و دیگران، (1387). تاریخ مفصل لارستان، تهران: همسایه، چاپ دوم.
 • همتی، رضا و مریم گنجی، (1395).«مهاجرت انفرادی مردان از روستا و چالش­های پیش روی زنان جامانده»، توسعه محلی (روستایی- شهری)، د 8، ش 1.
 • همدانیان، فاطمه، خلیل نعمت و روشنک خدابخش، (1390).نگره­ای بر «مادری» در روان‌شناسی و ادبیات ادیان، پژوهش‌نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س 2، ش 1.
 • Aassve,A. Goisis,A. & Sironi,M.(2013). Happiness and childbearing across Europe, Social Indicators research,v 108,  65–6.onlibe(https://link.springer.com/article.)
 • Aartsen,M. & Hansen,T(2020). Social Participation in the Second Half of Life, Encyclopedia of Biomedical Gerontology.
 • Abernethy, V. 1996. Environmental and ethical aspects of international migration. International Migration Review 30, no. 1.
 • Agadjanian, V. Yabiku, S. & Cau, B. (2011). Men’s migration and women’s fertility in rural Mozambique. Demography, 48(3).
 • Archambault,C.S(2010). Women Left Behind? Migration, Spousal Separation, and the Autonomy of Rural Women in Ugweno, Tanzania,Chicago Journals, Vol. 35, No. 4 (Summer 2010), pp. 919-942. http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp.
 • Bjelica,A. Cetkovic,N, Trninic-Pjevic,A, Mladenovic-Segedi,L.(2018). The phenomenon of pregnancy — a psychological view, Ginekologia Polska, Vol 89, No 2.
 • Bradbury, T. N. & Karney, B. R. (2004). Understanding and altering the longitudinal course of marriage. Journal of Marriage and Family, 66.
 • Casterline, J.B. 2001. The pace of fertility transition: National patterns in the second half of the twentieth century. Population and Development Review 27, no. 1.
 • Catherine, Gladwell(2020). The impact of educational achievement on the integration and wellbeing of Afghan refugee youth in the UK, Journal of Ethnic and Migration Studies.
 • Cengiz, Bahcekapili & Buket, Cetin(2015). Impacts of Forced Migration on Regional Economies: The Case of Syrian Refugees in Turkey, International Business Research, Vol. 8; Iss. 9.
 • Cipriani, Giam Pietro (2006). Endogenous Fertility, International Migration and Growth", Risec, Volume 53 (2006), No. 1.
 • Clifford, D. (2009). Spousal separation, selectivity and contextual effects: Exploring the relationship between international labor migration and fertility in post-Soviet Tajikistan. Demographic Research, 21(32).
 • Collantes, C. 2016. “Reproductive Dilemmas, Labour and Remittances: Gender and Intimacies in Cavite, Philippines. South East Asia Research 24 (1).
 • Cwikel, J. Gidron, Y. Sheiner, E.(2004). Psychological interactions with infertility among women,, European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 117 126–131, doi:10.1016/j.ejogrb.2004.05.004.
 • Davis, Jason & David Lopez-Carr (2010). The effects of migrant remittances on population–environment dynamics in migrant origin areas: international migration, fertility, and consumption in highland Guatemala", Popul Environ, 32.
 • Dayama, S, J. Kosambiya, and S. Kantharia. 2012. “A Qualitative Approach to Various Factors Affecting Health of Seasonal Migrants. Healthline, Journal of Indian Association of Preventive and Social Medicine 3 (2).
 • Desai, Sonalde, and Manjistha Banerji. 2008. Negotiated identities: male migration and left-behind wives in India. Journal of Population Research 25 (3).
 • Dowling,A. Kunin,M. Russell,G. (2020). The impact of migration upon the perceived health of adult refugees resettling in Australia: a phenomenological study, JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES.
 • Enayat,halimeh & fatemeh nowrouzi(2012)."Power structure in Labour Families, The case Study:Lar city,Iran",International Journal of Wommen s research,vol.2.No.1.
 • Fargues, P. 2007. The demographic benefit of international migration: Hypothesis and applications to Middle Eastern and North African contexts. In International migration, economic development and policy, ed. Ç. Özden and M. Schiff, 161–82. Washington, DC: World Bank and Palgrave Macmillan.
 • Hajli, M. N. Shanmugam, M. Hajli, A. Khani,A.H. Wang,W(2015). Health care development: integrating transaction cost theory with social support theory", Informatics for Health and Social Care, 40(4).
 • Hendrickson,Z. M. Lohani,S. Shrestha,B.S. Underwood, C.R.(2018). Talking about reproduction with a migrating spouse: Women’s experiences in Dhading, Nepal, Health Care for Women International.
 • Hendrickson, Z. M. Owczarzak, J. Lohani, S. Thapaliya Shrestha, B. & Underwood, C. R. (2019). The (re)productive work of labour migration: The reproductive lives of women with an absent spouse in the central hill region of Nepal. Culture,Health & Sexuality, 21(6), 684-700.
 • Huang K-Y, Nambisan P, Uzuner O(2010). Informational support or emotional support: preliminary study of an automated approach to analyze online support community contents. International Conference on Information Systems (ICIS 2010), St. Louis,MO; 2010.
 • Hugo, G. 2002. Effects of international migration on the family in Indonesia. Asian Pac. Migrat. J. 11.
 • ILO(217) ILO Global Estimates on International Migrant Workers – Results and Methodology, International Labour Office.
 • Jacka, Tamara(2012) Householding and the Well-Being of Left-Behind Women in Rural Ningxia",The China Journal, No. 67.http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp.
 • Jacobsen, Karen(2002). Livelihoods in Conflict: The Pursuit of Livelihoods by Refugees and the Impact on the Human Security of Host Communities, International Migration,vol40,iss5,95-123.
 • Jing WHR(2009). Research review on left-behind women. J China Agr Univ (Soc Sci Ed), 2:002.
 • - Kaur, A.P. 2020. Impact of migration on gender roles: study of left behind wives in rural Punjab. Indian Journal of Health & Wellbeing 11.
 • Khanal, M. N. D. Shrestha, P. D. Pant, and S. Mehata. 2013. “Impact of Male Migration on Contraceptive Use, Unmet Need and Fertility in Nepal: Further Analysis of the 2011 Nepal Demographic and Health Survey. DHS Further Analysis Report. Calverton, MD: Nepal Ministry of Health and Population, New ERA, and ICF International.
 • Kulu, H. (2005). Migration and fertility: Competing hypotheses re-examined. European Journal of Population/Revue europe´enne de De´mographie, 21(1), 51–87.
 • Lei,L. & Desai(2021) Male out-migration and the health of left-behind wives in India: The roles of remittances, household responsibilities, and autonomy", Social Science & Medicine,280,113982, online (https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.113982).
 • Lerch,Mathias(2009) The impact of migration on fertility in post-communist Albania",southeast European and Black Sea Studies,Vol. 9, No. 4.
 • Liang, Ying & etal(2013). The Impact of Migration on Fertility under China’s.
 • Underlying Restrictions: A Comparative Study Between Permanent and Temporary Migrants",Springer, Department of Public Administration, Nanjing University, Soc Indic Res, Nanjing 210046, China.
 • Lindstrom, D. P. & Giorguli Saucedo, S. (2002). Short- and long-term effects of U.S. migration experience on Mexican women’s fertility. Social Forces, 80.
 • Lindstrom, D. P. & Giorguli Saucedo, S. (2007). The interrelationship between fertility, family maintenance, and Mexico-U.S. migration. Demographic Research, 17, article 28.
 • Link, C. F. (2011). Spousal communication and contraceptive use in rural Nepal: An event history analysis. Studies in Family Planning, 42(2).
 • Mansur, A. S. Chowdhury, K. Rezaul, and H. Mahmudul. 2012. “Unmet Needs of Family Planning and Practice of Family Planning in a Selected Urban to Rural Migrated Population of Dhaka City. Journal of Family and Reproductive Health 6 (3).
 • McCaffree,K.(2019). Towards an integrative sociological theory of empathy, European Journal of Social Theory,1-21.
 • McElroy, J. and K. de Albuquerque. 1990. Migration, natality and fertility: Some Caribbean evidence. International Migration Review 24, no. 4.
 • Milewski, N. (2010). Immigrant fertility in West Germany: Is there a socialization effect in transitions to second and third births? European Journal of Population, 26.
 • Mocanu,M. Boldureanu,G. Mihail Tiță,S. Boldureanu,D.(2020). The Impact of Migration on Quality of Life: The Case of Romanian Immigrants in Belgium, EASTERN EUROPEAN ECONOMICS.
 • Mullen,J. Kelloway,K.(2008). CHAPTER 11 - Health and Well-Being Outcomes of the Work-Family Interface, Handbook of Work-Family Integration Research, Theory, and Best Practices.
 • Nasrabad,H.B.R & Alimondegari,M (2019). Gender Preference and its Influence on Fertility Intention in the low-Fertility Context of Tehran, Iran, Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2019; 7(4).
 • Neubauer, Brian E & et al (2019). How phenomenology can help us learn from the experiences of others", 8.
 • NUMBEO(2021).https://www.numbeo.com/quality-of- Life/rankings_by_country.jsp
 • Omondi, C. & Ayiemba, E. H. O. (2003). Migration and fertility relationship: A case study of Kenya. African Population Studies, 18(1).
 • Orrenius, P. Zavodny, M. & Kerr, M. (2012). Chinese immigrants in the US labor market: Effect of post- Tiananmen immigration policy. International Migration Review, 2.
 • Ozel et al(2017). Handbook for Improving the Production and Use of Migration Data for Development, Global Migration Group, KNOMAD.org.
 • Parrenas, Rhacel Salazar. 2005. Children of Global Migration: Transnational Families and Gendered Woes. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Quaranta, Luciana(2011). Agency of Change: Fertility and Seasonal Migration in a Nineteenth Century Alpine Community", Eur J Population, 27.
 • Rai,P. Paudel,i.S. Ghimire,A. Pokharel,P.K. Rijal,R. Niraula,s.R.(2014). Effect of gender preference on fertility: cross-sectional study among women of Tharu community from rural area of eastern region of Nepal, Reproductive Healthvolume11,15.
 • Sanchez, F. H. Salma, J. Márquez-Vargas, P. M. Salami,B.(2020). Left-Behind Women in the Context of International Migration: A Scoping Review, Journal of Transcultural Nursing.
 • Singh, R. (2018). Impact of male out-migration on women left behind: A study of two villages in Uttar Pradesh. Remittance Review, 3(1).
 • Sevoyan,A. &Agadjanian(2015). Male labour migration, spousal communication, and STI treatment in Armenia Cult Health Sex, (3).
 • Siriwardhana, C. Wickramage, K. Siribaddana, S. Vidanapathirana, P. Jayasekara, B. Weerawarna, S. & Sumathipala, A. (2015). Common mental disorders among adult members of “leftbehind” international migrant worker families in Sri Lanka. BMC Public Health, 15, Article 299.
 • Strabac, Zan & etal. (2018). Temporary labour migration to United Arab Emirates: a complex story", Migration and Development, online((Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/rmad20.
 • Tika Ram, Gautam(2006). Causes and Impact of Migration: A Sociological Study of Emigration From Kandebash, Baglung, Nepal, Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology,
 • UN DESA(2019)«Total number of international migrants at mid- year 2019", Online(https://migrationdataportal.org/data?cm49=364&focus=profile+&i=stock_abs_&t=2019).
 • Van Hear, Nicholas(2010) Theories of Migration and Social Change", Journal of Ethnic and Migration Studies, 36:10.
 • World Health Organization (2012). Programme On ON Mental Health, Whoqol User Manual,online(https://www.who.int/tools/whoqol).worldbank,online(https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=AE)
 • Yang, Xiushi (2000). The Fertility Impact of Temporary Migration in China: A Detachment Hypothesis", European Journal of Population.
 • Yang, Y. M. & Peng, J. (2003). Present status, problems, and countermeasures for family planning work of floating population—a case study of Chongqing. Population and Family Planning, 9.
 • World bank data, https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=AE
 • Yi, J. Zhong, B. & Yao, S. (2014). Health-related quality of life and influencing factors among rural left-behind wives in Liuyang, China. BMC Women Health, 14(67), 2-6. https://doi. Org.
 • Zuo, Jiping and Yanjie Bian. 2005. "Beyond Resources and Patriarchy: Marital Construction of Family Decision-Making Power in Post-Mao Urban China. Journal of Comparative Family Studies 36(4).
 • Zuo, Jiping. 2007. "Marital Construction of Family Power among Male-out-Migrant Couples in a Chinese Village: A Relation-Oriented Exchange Model. Journal of Family Issues 29(5).