تحلیل تطبیقی تأثیر مهاجرت در سطح دینداری و اولویت های ارزشی دختران و پسران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی اثر مهاجرت در سطح دینداری و اولویت های ارزشی دختران و پسران انجام شده است. جمعیت آماری مورد پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر دوره ی متوسطه ی شاهی نشهر و خمینی شهر،در سال تحصیلی 1387 می باشند. روش تحقیق نیز از نوع توصیفی، علّی- مقایسه ای است. نتایج به دست آمده نشان داد که میانگی نهای ابعاد دینداری، سطح دینداری و اولویت های ارزشی در بین دو گروه دختر و پسر مهاجر (دانش آموزان شاهین شهر) و دختر و پسر بومی (دانش آموزان خمینی شهر) متفاوت و معنادار است. لذا به نظر می رسد مهاجرت به عنوان یکی از عوامل مؤثر در سطح و وضعیت دینداری بوده است.

کلیدواژه‌ها


 • ×   ادیبی سده، مهدی، 1379. جامعه­شناسی جنگ و نیروهای نظامی، تهران، سمت.

  ×   احمدی، 1369. روان­شناسی نوجوانان و جوانان، مشعل با همکاری نشر رودکی.

  ×   امین صارمی، نوذر. «جنگ، مهاجرت تحمیلی و سامان فرهنگی»، نامه پژوهش، نمایه (1387).

  ×   اینگلهارت، رونالد، 1373. تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه­ی مریم وتر، تهران، کویر. 

  ×   ایوانز و دیگران، دیوید.«بررسی مجدد رابطه دین و جرم»،­ترجمه­ی علی سلیمی، حوزه و دانشگاه، ش23، (1380).

  ×   تاپیا، کلود، 1379. «درآمدی بر روان شناسی اجتماعی»، مجموعه ضرورت‌های جامعه­شناسی روانی، ترجمه­ی مرتضی کتبی، تهران، نی.

  ×   تقوی، نعمت الله، 1371. مهاجرت‌های روستا ـ شهری، تبریز، ستوده.

  ×   توسلی، غلامعباس، 1380. جامعه­شناسی دین، تهران، سخن.

  ×   داویدیان، سدیک. «برخورد ارزش‌ها و حفظ هویت فرهنگی» ، مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی و شناخت مسائل ایرانیان مقیم خارج از کشور، گفتمان ایرانیان، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، (1379).

  ×   رابرتسون، یان، 1372. درآمدی بر جامعه با تأکید بر نظریه‌های کارکردگرایی ستیز و کنش متقابل نمادی ، ترجمه­ی حسین بهروان، مشهد، آستان قدس رضوی .

  ×   زنجانی، حبیب الله، 1380. مهاجــرت، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

  ×   شریعتمداری، علی، 1374. «جامعه و تعلیم و تربیت»، تهران، امیرکبیر.

  ×   صانعی، پرویز، 1372. «جامعه­شناسی ارزش‌ها»، تهران، کتابخانه گنج دانش.

  ×   طالبان، محمدرضا، 1380. «دینداری و بزهکاری در میان جوانان دانش­آموز»، تهران، مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات.

  ×   عزمیان، عبدالمجید، 1385. «بررسی و شناخت شهر شاهین‌شهر»، اصفهان، مرکز تحقیقات معلمان شاهین شهر.

  ×   غیاثوند، احمد، 1380. «بررسی فرآیند جامعه­پذیری دینـی جوانـان ( دانشگاه تهران )»، (پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی)، (تهران، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی). نام استاد راهنما(پیدا نشد)

  ×   کوزر، لوئیس، برنارد روزنبرگی، 1378. نظریه‌های بنیادی جامعه­شناسی، ترجمه­ی فرهنگ ارشاد، تهران، نی.

  ×   کیوی، کامپنهود و ریمون لوک وان، 1379. روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی)، ترجمه­ی عبدالحسین نیک گهر، تهران، توتیا.

  ×   مولا، علیرضا. «تأثیر مهاجرت بر خانواده‌های ایرانی در سوئد»، گزیده مجموعه مقالات نخستین همایش گفتمان ایرانیان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اداره کل امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، (تهران، 1379).

  ×   لهسائی زاده، ع، 1368. نظریات مهاجرت، شیراز، نوید.

  ×   محسنی، رضاعلی. «مهاجرت، جرایم و آسیب‌های اجتماعی»، امنیت، ش 18 – 17، (آذر و دی 1379).

  ×   نیک پی، امیر. «نگاهی به برخی تحولات دینی در ایران معاصر»، نامه انجمن جامعه شناسی ایران، ش3، (1380).

   

  • Ø Human Migration, 2003/08/17, http://en.wikipedia.org/wiki/Human_migrati.
  • Ø Migration – MSN Encarta, 2008 .  http://encarta.msn.com/thesaurus_561580488/migration.html.
  • Ø Paul Connelly ,2002. “The Persistence of Religion” , http://www.darc.org/connelly/religion3.html.
  • Ø Immigration, 2008. http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration.
  • Ø undp,2004. “New  Wave Of Immigration Requires Support  For Multiculturalism  ,Not  enforced Assimilation”, http://www.undp.org.al/index.php?page=MC/read_pr&id=112                                      
  • Ø George E. Tsekouras. “Modeling  the  Cross-Cultural  Adaptation  Process Of Immigrants  Using  Categorical  Data  Clustering” . University  of  the  Aegean  Department  of  Cultural  Teachnology and Communication Faonos  & Harilaou  Trikoupi  str, GR – 81100 . Mytilene,  Greece, (2005).  
  • Ø Boekestijin . Gees. “Intercultural  migration and the development of personal identity:The dilemma between identity maintenance and cultural adaptation international journal of intercultural relations” .12. (1988).  
  • Ø Jean   s. Phinny,Gabriel Horenczyk,  karmela liebkind & Paul Vedder, “Ethnic Identity  mmigration  and  Well – Being : An Interactional  Perspective”, Journal  of  Social  ssues,  vol  57, No 3 (2001).
  • Ø Bernardo  m. Ferdman  and Gabriel  Horenczyk. “Cultural Identity and Immigration : Reconstructing the Group during Cultural Transition”, The Hebrew   university  Magnes  Press, Jerusalem, (2000).
  • Ø Thomas Kontuly, Ken R. Smith & Tim B. Heaton, “Culture as a determinant of reasons for migration”, The Social Science Journal , Vol 32 , Issue 2  (1995).
  • Ø Begg, David General Secretary , “Irish Congress of Trade Unions Immigration” , Integration and Cultural Identity www. Translocations . Issue 1, vol 2 (Summer 2007).