رسانه، جنسیت و مصرف گرایی (مطالعه ی رابطه ی استفاده از رسانه های جمعی با تمایلات مصرف گرایانه ی دختران و پسران جوان در شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی (دانشیار) بخش جامعه شناسی شیراز

2 دانشجوی دور ه ی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه مصرف گرایی از موضوعات مهم پژوهش در جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی است و بررسی آن به عنوان یک مسئله ی علمی و در حال گسترش در ایران حائز اهمیت است. بر این اساس این مطالعه به بررسی رابطه ی مصرف گرایی با رسانه های ارتباط جمعی پرداخته و با استفاده از نظریه و مدل ارتباطی اقناع به مطالعه ی نقش کانال های ارتباطی و جنسیت مخاطبین پیام در مصرف گرایی پرداخته است. روش استفاده شده به صورت پیمایشی و جمع آوری اطلاعات با ابزار پرسشنامه و نمونه ی مورد مطالعه 400 نفر از جوانان (29-18) ساکن در شهر شیراز بوده که با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین میزان استفاده از رسانه های جمعی و مصرف گرایی بر حسب جنسیت رابطه وجود دارد و در این میان مردان به دلیل آنکه بیشتر از رسانه های ارتباط جمعی استفاده می کنند مصرف گراتر از زنان می باشند.

کلیدواژه‌ها


- احمدی، حبیب، 1382. روانشناسی اجتماعی. شیراز، دانشگاه شیراز.
-ذکایی، محمدسعید و زهرا پورغلام ارانحی. «خرده فرهنگ یا مصرف فرهنگی: پژوهشی در بین دختران دانش آموز شهر تهران»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال1، شماره 4، (1384).
-علی خواه، فردین. «پیامدهای سیاسی مصرف گرایی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال 1، شماره ۱، (1386).
-فاضلی، محمد. «جامعه­شناسی مصرف موسیقی»، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال 1، شماره ۴، (1384).
-لطیفی، فریبا و لیلا غفاری. «بررسی تفاوت جنسی در انگیزه­های خرید الکترونیکی»، مطالعات زنان، بهار و تابستان 6(1)، (1387).
-مارکوزه، هربرت، 1368. انسان تک ساحتی، ترجمه­ی محسن مؤیدی، امیر کبیر.
- کریمی، یوسف، 1378. روانشناسی اجتماعی؛ نظریه ها مفاهیم و کاربردها. تهران، ارسباران.
- مقدس، علی اصغر. «منزلت مشاغل در جامعه­ی شهری: (مطالعه‌ی موردی شهر شیراز)»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، مرکز نشر دانشگاه شیراز- دوره دهم، شماره2، (1374).
- میرزایی، حسین و سعیده امینی. «تحلیل محتوای پیام­های بازرگانی تلویزیونی با تأکید بر طبقه­ی اجتماعی و سبک زندگی». مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال2، شماره 6، (1385).
- Bocock, Robert, 1992. Consumption and Life styles”in:the social and cultural forms of modernity.(eds)by Thomson, Kenneth:Robert ,Bocock and Stuart,Hall.Polity press and open uneversity pob.
- Brinol, P. & R. E. Petty. “Individual Differences in Persuasion”, in D. Albarracin ; B. t. Johnson &  M.P. Zannan(eds) The Handbook of Attitude change, Hillsdale, Nj: Erlbaum, (2005).
- Chaiken, S. & A.H. Eagly." Communication Modality as a Determinant of Persuation: The Role of Communicator Salience". Journal of Personality and Social Psychology, 45, (1983).
- Eagly, A. H. & S. Chaiken. The Psychology of Attitude Fort worth, Tx: Harcourt, Brace, Janovich, 1993.
- Lippa, R.E. Introduction To Social Psychology, Second Edition,  Brooks/Cde Publishing Company, (1994).
- Petty, R.E. & Pablo Brinol. “Understanding Social Judgment: Multiple Systems and Processes", Psychological Inquiry, 17, (2006).
- Petty, R.E. & J.R. Periester, “Source Attributions And Persuasion: Perceived Honesty as A Determinant of Message Scrutiny”. Personality and Social Psychology Bulltien, 21(1995).
-Ball-Rokeach, S. J., 1985. The origins of individual media-system dependency: A sociological framework. Communication Research.
-Ball-Rokeach, S. J., & M. L. DeFleur, 1976. A dependency model of mass media effects. Communication Research, 3.
-Ball-Rokeach, S. J., & M., Rokeach, & J.W. Grube, 1984 .The great American values test: Influencing behavior and belief through television. New York: Free.
-Bocock , Robert, 1993. Consumption, Routledg Publication.
-Inglehart, R., 1990. Culture shift in advanced industrial societies, Princeton, NJ: Princeton University Press.
-Kuruvilla , Shelja J.; Nishank Joshi & Nidhi Shah " Do men and women really shop differently? An exploration of gender differences in mall shopping in India.International" Journal of Consumer Studies International Journal of Consumer Studies 33 , (2009).
-Markova, Ivan “Persuasion and Social Psychology”. DIOGENES, (2008).
-Moschis, G. P.,& R. L. Moore. "A longitudinal study of television advertising effects". Journal of Consumer Research, 9, (1982).
-Paek, Hye-Jin & Pan, Zhongdang, 2004.  'Spreading Global Consumerism: Effects of Mass Media and Advertising on Consumerist Values in China', Mass Communication and Society, 7: 4.
-Pan, Z., Chaffee, S., Chu, C., & Ju, Y.To see ourselves: Comparing traditional Chinese and American cultural values., Boulder, CO: West view, (1994).
-Wei, R.,& Z. Pan, " Mass media and consumerist values in the People’s Republic of China." International Journal of Public Opinion Research, 11, (1999).
-Wei. Ran & Zhongdang Pan, "Mass Media and Consumerist Values in the People's Republic of China". International Journal of Public Opinion Research Vol. 11 No.1, (1999).