زیبایی و پول: آرایش و جراحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

مفاهیم زیبایی و آرایش در جامعه ی معاصر پیوند تنگاتنگی با جنسیت پیدا کرده است. بر این اساس اغلب نظریه پردازان فمینیست بخشی از تلاش های نظری خود را معطوف به همین بحث کرده اند. در این مقاله با توجه به اهمیت این بحث، مفهوم زیبایی به صورتی مختصر کنکاش شده و سپس با استدلالی در خصوص اینکه به باور عموم مردم زیبایی را می توان با پول و تلاش فردی به دست آورد به بحث آرایش و جراحی زیبایی و تاریخچه ی این دو مقوله در جهان و ایران پرداخته شده است. در بحث ایران به نقش رسانه ها و مطبوعات در خصوص ورود فرهنگ زیبایی غربی به ایران صحبت شده است و سپس به آمار مصرف لوازم آرایشی و نیز اقدام به اعمال جراحی در جهان و ایران و روند رو به رشد آن اشاره شده است. در بخش نظریات، سه رویکرد در ارتباط با فرهنگ مصرف لوازم آرایشی مطرح شده اند سپس در ارتباط با جراحی زیبایی نظریات فمینیستی موافق و مخالف آورده شده اند. در نهایت نتیجه گیری از بحث ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


 • هنسن، جوزف، و ایولین رید، و ماری آلیس واترز، 1386. آرایش، مد و بهره کشی از زنان، ترجمه­ی افشنگ مقصودی، تهران، گل آذین.
 •  کروس میر، کارولین، 1387. فمینیسم و زیبایی شناسی، ترجمه­ی افشنگ مقصودی، تهران، گل آذین.
  • Latham, Melanieh, 2005. The shape of things to come: Feminism, regulation and cosmetic surgery, Medical Law review, 16, Autumn.
  • Kumar, Samir, 2005. Exploratoryanalysis of global cosmetic industry: major players, technology and market trends, Technovation,25.
  • Davis, Kathy, 2003. “Surgical Passing : Or Why Michael Jackson’s Nose Makes us Uneasy”, Feminist Theory,n.4
  • Camron, Michael Amin, 2004. Importing “beauty culture” into Iran in the 1920s and 1930s : Mass Marketing individualism in the age of anti-imperialism sacrifice; comparative Studies of South Asia,Africa and Middle East, 24:1
  • Song, Julie, 2003. Saving  Face: Asian American Women and the Politics of Cosmetic Surgery" Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association, Atlanta Hilton Hotel, Atlanta, GA, Aug 16, online at : http://www.allacademic.com/meta/p107479_index.html
  •  Klepp, Inguan Grimstad, 2009. Does beuty come from within? Beuaty and well-being in Norwegian spas; Medische antropologie,21 (1).
  • Jones, M.R. & C.J, Heyes, 2009. “Cosmetic surgery in the age of gender” in Cressida J. Heyes & Meredith Jones (eds), Cosmetic Surgery: A Feminist Primer, Ashgate, England & USA.
  • Beall,Joe,  2002. “Globalization and Social Exclusion in Cities:Framing the Debate with Lessons from Africa and Asia”,LSE Development studies Institute,Working Paper No 02-27