دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، شهریور 1392، صفحه 1-256 
تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق

صفحه 111-143

طاهر علی محمدی؛ آمنه السادات حسینی