دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، خرداد 1392، صفحه 1-280 
فمینیسم اسلامی، مفاهیم و امکان ها

صفحه 229-263

محمدتقی کرمی؛ نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی