دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، آذر 1391، صفحه 1-284 
تعارض میان روایات میراث زوجه و بیان شیوه های حل تعارض

صفحه 95-121

علی تولّایی؛ نرگس غفوری بنادکوکی؛ محمود حائری


قواعد ناظر بر تکثیر موالید

صفحه 123-184

معصومه مظاهری؛ طیبه سترگ؛ معصومه رضائیان حق


واکاوی فتوای استثنای مادر از مجازات حد سرقت

صفحه 185-222

محمدرضا علمی سولا؛ اسدالله لطفی؛ علی محمّدیان