تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 استادیار گروه فقه دانشگاه ایلام

3 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه ایلام

چکیده

مراد از تبیین تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق امامیه ی ادآوری این نکات است که نوع جنسیت در خلقت فضیلت نیست و همچنین مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست؛ لذا در این مقاله این مسئله بررسی خواهد شد که آیا زن و مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا خیر؟ ممنوعیت شهادت زنان امری مطلق نیست، بلکه ایشان از اصل و مبنای شهادت کنار گذاشته نشده و شهادت آنها در برخی از موارد پذیرفتنی است. نکت هی حائز اهمیت این است که شهادت ی ک حق نیست که زنان از این حق محروم شده باشند بلکه یک تکلیف است و تکلیف آنها نسبت به مردان سه لتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


×     قرآن کریم
×     ابن قدامه، موفق الدین ابومحمد عبدالله 1404 هـ . المغنی، بیروت، دارالفکر.
×     امامی، حسن 1377. حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه.
×     ترحینی عاملی، محمدحسین 1427 هـ . الزبده الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، دار الفقه للطباعه و النشر.
×     جبعی عاملی، ‌زین‌الدین بن علی(شهید ثانی) 1412 هـ . الروضة البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، شرح سلطان العلماء حسن بن محمد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
×     جرجانی، امیرابوالفتح حسینی 1404 هـ . تفسیر شاهی، تصحیح و تعلیق میرزا ولی الله اشراقی سرابی، تهران، انتشارات نوید.
×     جصاص، ابوبکر احمد رازی 1421 هـ . احکام القران، بیروت، دارالفکر.
×     جعفری لنگرودی، محمدجعفر 1382. ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش.
×     جوهری، اسماعیل‌بن حماد 1410 هـ . الصحاح-تاج اللغه و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالملایین.
×     حر عاملی، محمدبن حسن 1409 هـ . تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تحقیق مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
×     حلی(محقق)، جعفربن حسن 1408 هـ . شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
×     راغب اصفهانی، ‌حسین‌بن محمد 1412هـ . مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، لبنان- سوریه، الدارالعلم- الدارالشامیه.
×     سیوری حلی، مقدادبن عبدالله 1425 هـ .  کنزالعرفان فی فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوی.
×     شوشتری(تستری)، محمدتقی 1406 هـ . النجعه فی شرح اللمعه، تهران، مکتبه الصدوق.
×     صانعی، فخرالدین 1385. بررسی فقهی شهادت زن در اسلام، میثم تمار.
×     طوسی، محمدبن حسن 1407 هـ . الخلاف، تحقیق علی خراسانی و همکاران، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
×     .......... 1387 هـ . المبسوط فی فقه الامامیه، ، تحقیق محمدتقی کشفی، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.
×     غروی اصفهانی، محمدحسین 54-1953. حاشیة المکاسب، دار الفکر.
×     قرشی، علی اکبر1367. قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
×     کاتوزیان، ناصر 1385. مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار.
×     کاظمی(فاضل)، جوادبن سعد اسدی 1389 هـ . مسالک الافهام الی آیات الاحکام، قم، انتشارات مرتضوی.
×     گرجی، ابوالقاسم. روزنامه زن، ش145، (یکشنبه 25 بهمن77).
×    مصباح یزدی، محمدتقی 1377. حقوق و سیاست در قرآن، موسسه امام خمینی.
×     مطهری، مرتضی بی­تا. فقه و حقوق (مجموعه آثار)، قم.
×    موسوی خمینی، روح الله بی­تا. تحریرالوسیله، قم، مؤسسه انتشارات دارالعلم.
×     نجفی، محمدحسن 1404 هـ . جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی- علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.