دوره و شماره: دوره 24، شماره 94، اسفند 1400، صفحه 1-163 
مطالعه‌ی تجربه ی زیسته ی نومکانی دختران ساکن شهر تهران

صفحه 51-74

10.22095/jwss.2022.290282.2697

شهربانو پاپی نژاد؛ محمد باقر تاج الدین؛ حسن محدثی گیلوایی